#LahtiBusinessRegion

Logistiikka

#

Toimiva logistiikka on joustavia ja nopeita yhteyksiä, mutta se on myös varastointi- ja lajit­te­lu­rat­kaisujen kehittämistä, tuotteiden viimeistelyä ja erikois­tumista eri tuote­seg­menttien logis­tiik­ka­tar­peisiin. 

Lahden seudulle sijoit­tuminen on fiksu siirto. Täällä yritys saa pääkaupun­kiseudun sijaintiedut ruuhkat­tomammin, väljemmin ja merkittävästi kustan­nus­te­hok­kaammin, osana seudun kehittyvää logis­tiik­kae­ko­systeemiä. 

 

Ylivoimainen sijainti

Lahden seutu on liikenteen risteyskohta, jossa yhdistyvät tie- ja rauta­tie­verkostot etelä-pohjois­suunnassa sekä itään ja länteen. Lahti-Helsinki-moottoritie ja Oikorata liittävät Lahden tiiviisti Metro­po­lia­lueeseen. 80 % Suomen markkinoista 1,5  tunnin säteellä, kansainvälinen kenttä ja satama tunnin päässä. 

Eteläinen kehätie ja yrity­salueet

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie luo uusia  mahdol­li­suuksia yrityksille ja on parantanut entisestään Lahden seudun logistista asemaa ja yhteyksiä. Kehätien vyöhykkeellä on valmiita tontteja logis­tisesti huippusi­jainnilla.

 

Valmistava teollisuus & kauppa

Lahden seutu on vahva kaupallinen keskus ja yksi Suomen merkittävimmistä valmistavan teollisuuden keskittymistä. Nämä luovat liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuksia muulle liike­toi­minnalle, erityisesti logistiikka-alan toimijoille. 

 

Osaajia yrityksille

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT) sekä LAB-ammat­ti­kor­keakoulu tukevat logis­tiikkalan yrityksiä tuote­kehitys- ja tutkimustyössä, ja yhdessä  Koulu­tuskeskus Salpauksen kanssa kouluttavat uusia alan osaajia yritysten tarpeisiin.

Kehitysympäristö

Lahden seudulla sijaitsevan Iitin KymiRingin muunnel­tavassa ja kattavassa rataympäristössä on mahdollista järjestää kaikenlaisia ajokou­lutuksia ja kalus­to­tes­tauksia. 

 

Kehittyvä logis­tiik­kae­ko­systeemi

Lahden seudun logis­tiik­kae­ko­systeemi hyötyy alueen loistavasta sijainnista suhteessa pääkaupun­ki­seutuun sekä kokonai­suu­dessaan kotimaan markkinoihin ja kansainvälisten satamien ja lentokentän läheisyyteen. Kun sijaintietu yhdistetään uuden tie- ja yrity­sa­lueinfran kehittämiseen ja alueen kustan­nus­te­hok­kuuteen, alue on erittäin toimivat ja vetovoimainen logis­tiikkaa vaativalle valmis­tavalle teolli­suudelle, kaupalle sekä logis­tiik­ka­palveluja tuottaville yrityksille. 

Alueen monipuo­lisessa logis­tiik­kae­ko­sys­teemissä yhdistyvät myös osaamisen kehittäminen ja logistiikka-alan osaajien koulutus, kehittyvät testaus­mah­dol­lisuudet, logis­tiik­ka­rat­kaisuihin erikoistuneet yritykset ja esim. huonekalu- ja vaate­lo­gistiikan erityis­osaaminen, kattava palve­lu­verkosto raskaan liikenteen tarpeisiin, logis­tiik­ka­ketjujen kehittäminen sekä logistiikka-alan tuotan­nolliset yritykset. Lahden seudulla operoi kaikki Suomen merkittävimmät logistiikka-alan toimijat.

Lahden uusi kehätie - eteläisen Suomen uusi logis­tiikkavyöhyke

Vt12 Lahden eteläisen kehätien läheisyydessä sijaitsevien yrity­sa­lueiden kokonaisuus ja tehokkaat yhteydet pääkaupun­ki­seudulle tekee alueesta yhden Suomen merkittävimmistä logis­tiikkavyöhykkeistä. Kehätien välittömässä läheisyydessä on laaja Pippo-Kujalan yritysalue Lahdessa, Paassilta-Hopea­kallion, Nostavan ja Kukonkoivun alueet Hollolassa sekä Pennalan alue Lahden eteläpuolella Orimat­tilassa. 

  • Tehokkaat ja nopeat yhteydet Helsinkiin satamiin ja kentille
  • Parantaa merkittävästi Suomen poikit­tai­syhteyksiä
  • Lisää kuljetusten toimin­ta­varmuutta, tuo kustannussäästöjä
  • Noin 20 000 ajoneuvoa vuoro­kaudessa
  • Yksi Suomen suurimmista tiehankkeista

Paalupaikka yritykselle -  V12 kehätien alueilla, mm. Hartwall, Viking Maltin 90 m€ investointi raken­tumassa, 05/2022 julkaistu Fazerin jätti-investointi uuteen makeis­teh­taaseen.

 


Koulutus ja osaaminen

 

Koulu­tusor­ga­ni­saatiot

Koulu­tuskeskus Salpauksesta valmistuu yritysten tarpeisiin logistiikka-alan ammat­tilaisia eri tutkinnoilla. Tarvittaessa koulutuksia voidaan räätälöidä yritysten tarpeisiin.  LAB-ammat­ti­kor­keakoulu kouluttaa mm. liike­talouden ja logistiikan tradenomeja ja hoito­lo­gis­tiikkaan erikois­tuneita osaajia. 

Molemmat koulu­tusor­ga­ni­saatiot vahvistavat myös sähköisen liikenteen osaamista tukevaa koulu­tustaan.

 

Sähköisen liikenteen professuuri

LUT-yliopiston sähköisen liikenteen professuuri ja tutki­musryhmä Lahdessa varmistavat, että Suomeen saadaan tarpeeksi sähköisen liikenteen tuoreinta tutki­mustietoa.

Yritysten osaaja­tar­peeseen vastattiin vuonna 2022 käynnis­tyneellä Electric Trans­portation Systems -maiste­rioh­jelmalla. 

 

KymiRing-testirata ja koulu­tusyhteistyö

Iitissä sijaitseva KymiRing tarjoaa monipuoliset koulut­tau­tu­mis­mah­dol­lisuudet henkilöautoista raskaaseen kalustoon 180 hehtaarin rata-alueellaan. Muunnel­tavassa ja kattavassa rataympäristössä on mahdollista järjestää kaikenlaisia ajokou­lutuksia. Ajokou­lu­tus­ra­ta­ko­ko­naisuus soveltuu hyvin myös ajoneu­vo­tes­taukseen. KymiRing on avoinna ympäri vuoden, ja se mahdollistaa testaamisen myös kaikissa Suomen ääriolo­suhteissa.


Tulevaisuuden vihreän logistiikan edelläkävijä

Lahti GEM on Lahden seudun sähköisen liikenteen klusteri, joka toimii yritysten, oppi- ja tutki­mus­laitosten sekä kaupunkien yhteistyöalustana. Yhteistyöalustalla edistetään sähköistyvän liikenteen tarjoamien liike­toiminta- ja TKI-mahdol­li­suuksien hyödyntämistä sekä rakennetaan ratkaisuja toimijoiden osaajapulaan.

Kiinnostuitko Lahden seudusta ja sähköisen liikenteen klusterista? Tutustu klusterin verkko­sivuihin:
 

Lahti GEM - Green Elect­ri­fication of Mobility Cluster
 

Lahti GEM logo (RGB) (onWhite) (small resolution).png

Katso video ja tutustu millaisen bisnesympäristön Lahden seutu tarjoaa

 

 

Valmiina palvelemaan yritystänne - Ota yhteyttä!

Iloinen naurava nainen raidallisessa paidassa. Kasvokuva.
Kati Tuominen

Asiakkuuspäällikkö
+358 50 471 8233
kati.tuominen@ladec.fi

Marian Vainiomäki

Asiakkuuspäällikkö
+358 40 505 7775
marian.vainiomaki@ladec.fi

Pekka Komu

Liiketoimintakehittäjä
+358 40 741 3299
pekka.komu@ladec.fi

LADECin Isto Vanhamäki.
Isto Vanhamäki

Johtaja
+358 40 727 6376
isto.vanhamaki@ladec.fi

close