#LahtiBusinessRegion

Sport & Welltech

#

Pohjoisen Euroopan kovin urhei­lu­kaupunki on ykköspaikka myös urheiluun, liikuntaan ja hyvin­vointiin liittyvälle bisnekselle. Lahden seudulla on erityisen vahva yrityspohja urheilu- ja vapaa-ajan välineval­mis­tuksessa, urhei­lijoiden harjoit­telussa ja valmen­nuksessa sekä terveys­tek­nologian valmis­tuksessa. Täältä maailmalle ovat lähteneet esimerkiksi urhei­lu­vaa­te­val­mistaja Luhta, liikuntavälinebrändit Gymstick ja Dinox, kalas­tus­tar­vikkeiden valmistaja Rapala, suksi­voiteista tunnettu Startex sekä terveys­tek­nologian Lojer ja Fysioline Production.

Tulevai­suudessa olemme entistä vahvempi kansainvälisen urhei­lu­bisneksen keskus. Lahden seudulla yhdistyvät huippuluokan fasiliteetit ja niiden tarjoamat tuote­kehitys- ja testaus­mah­dol­lisuudet, korkea­tasoinen koulutus ja tutkimus, kansainväliset verkostot sekä kehittyvä startup-ekosysteemi. Jo päätetyt noin 150 miljoonan euron inves­toinnit ovat vasta alkua. 
 

Kansainvälisesti tunnettu 
talviur­hei­lu­kaupunki

Hiihdon MM-kisat on järjestetty Lahdessa peräti seitsemän kertaa – useammin kuin missään muualla maailmassa. Lahden stadion ja sitä ympäröivä yli 200 km latuverkosto Salpausselällä tunnetaan ympäri maailman.

Urhei­lu­kaupungin 
monipuoliset puitteet

Yli 400 lajia, yli 200 vuosittaista urhei­lu­ta­pahtumaa ja Pohjoismaiden parhaat olosuhteet. Kävelymatkan päässä Lahden keskustasta sijaitsee kansainvälisen tason urhei­lu­keskuksen jää- ja sisäurhei­lua­ree­noineen sekä Salpausselän maastot latu-, maastopyöräily ja kävelyreit­teineen.

Testaus ja tutkimus

Puolen tunnin säteellä Lahdesta sijaitsee kaksi olympiatason valmen­nus­keskusta, Vierumäki ja Pajulahti, sekä Iitissä Kymiringin GP-tason moottorirata testaus­mah­dol­li­suuksineen. Messilän hiihtokeskus lasket­te­lu­rin­teineen 15 min päässä Lahdesta.

Yritys- ja oppilai­tos­verkostot

Alueen oppilaitokset tukevat sekä tuotan­nollisia että palve­lu­yrityksiä tutkimus- ja tuote­ke­hi­tys­toi­minnassa. Laajat yritys- ja alihan­kin­ta­verkostot takaavat monipuoliset yhteistyömahdol­lisuudet.

Sijainti ja yhteydet

Loistavat puitteet nopeiden yhteyksien päässä metro­po­lia­lueella: tunti kansainväliselle kentälle, Helsingin keskustaan ja pääkaupun­kiseudun satamiin. 

Lahti Sport Hubin messeinäke, jossa maantiepyöräilijän kuva.

Lahti Sports Hub

Lahti Sports Hub kokoaa suomalaisen urhei­lu­lii­ke­toiminnan ja -osaamisen yhteen. Tavoitteemme on synnyttää  kansainvälinen urhei­lu­bisneksen keskus ja monipuolinen tuote­kehitys- ja testausympäristö. 

Toimimme urhei­lu­lii­ke­toiminnan ja innovaa­tioiden mahdol­listajana ja verkos­toijana. Tähtäämme urhei­lusektorin kansainvälisen liike­toiminnan kasvuun, urhei­lu­viennin veturiksi kansainvälisten arvoket­jujemme kautta. Lukuisten urhei­lulajien olosuhteet, osaaminen ja tutki­mus­toiminta toimivat pohjana tuote­ke­hi­tykselle ja innovaa­tioiden kaupal­lis­ta­miselle.

Portti kansainvälisille markkinoille - käytössänne on suorat yhteydet urhei­lu­lii­ke­toiminnan verkostoihin, inves­toijiin ja päättäjiin Euroopassa ja Aasiassa. Autamme yrityksiä löytämään oikeat partnerit ja kanavat kohde­mark­kinalla.

Salpausselkä Sport Park 

Salpausselkä Sport Park on ainut­laatuinen urheilun, liikunnan ja hyvin­voinnin keskittymä aivan Lahden keskustan tuntumassa, Vesijärven rannassa ja Salpausselän urhei­lu­maastojen vieressä. Se kokoaa yli 50 lajin suori­tuspaikat ja kerää kaikkiaan noin 6 miljoonaa kävijää vuosittain alueelle. Lähivuosina alueelle tullaan toteuttamaan yli 150 miljoonan euron inves­toinnit.

Salpausselkä Sport Park tarjoaa yrityk­sellesi ylivoimaisen paikan toimia kansainvälisessä ympäristössä, urhei­lu­ta­pahtumien ja alan yritysten keskiössä. Inves­toijille alue tarjoaa mahdol­lisuuden tulla mukaan kehittämään kasvavaa kansainvälisen tason urheilu- ja tapah­tu­ma­keskittymää

 

Ilmakuva Lahden mäkihyppytornin suunnasta kohti urheilukeskusta.
Ilmakuva Vierumäen urheiluhallista.

Huippuluokan harjoittelua, testausta ja tuote­kehitystä

Lahden seudulla sijaitsee kaksi Suomen kuudesta olympiatason valmen­nus­kes­kuksesta (Olympic Training Centre): Vierumäki ja Pajulahti. Ne tarjoavat yrityk­sellesi ainut­laatuisen mahdol­lisuuden kehittää ja testata tuotteita ja palveluita niin huippu-urhei­lijoiden, harrastajien kuin tavallisten kävijöidenkin kanssa. Yli 200 000 urheilijaa harjoittelee ja testaa näissä valmen­nus­kes­kuksissa joka vuosi.

LUT-yliopiston, Lahden ammat­ti­kor­keakoulun sekä valmen­nus­keskusten osaaminen mahdollistaa huipputason tutkimus- ja kehity­syhteistyön sekä uusien osaajien rekry­toinnin yritykseesi. 

Kuva: Vierumäki

 

Lahti Sports Hub on ollut luomassa uusia bisnes­mah­dol­li­suuksia esimerkiksi suomalaisen valmen­nus­osaamisen ja talviurheiluvälineiden viennille Kiinaan. 

Terveys­tek­nologiaa

Lahden seudulla on vahvaa osaamista terveys­tek­no­lo­gia­tuotteiden  suunnit­telussa ja valmis­tuksessa. Tunnettuja alan yrityksiä ovat mm. leikkaus­sa­li­tek­niikkaan keskittynyt Merivaara, sairaalasänkyjä valmistava Lojer, sähköisiä hoitopöytiä valmistavat Jaccara ja Fysioline Production Oy.

Tuotan­nollisten yritysten toimintaa vahvistavat myös alueen muu monipuolinen valmistava teollisuus ja eri alojen vahvat alihan­kin­ta­verkostot sekä muotoi­luo­saaminen. Kansainvälisen viennin kannalta alueen etuna ovat nopeat ja ruuhkattomat yhtedet pääkaupun­kiseudun satamiin ja kansainväliselle lentokentälle. 

 

Kuvassa leikkaussalissa lääkäreitä ja hoitajia suojavarusteet päällä leikkauspöydän äärellä.

Valmiina palvelemaan yritystänne - Ota yhteyttä!

Iloinen naurava nainen raidallisessa paidassa. Kasvokuva.
Kati Tuominen

Asiakkuuspäällikkö
+358 50 471 8233
kati.tuominen@ladec.fi

Marian Vainiomäki

Asiakkuuspäällikkö
+358 40 505 7775
marian.vainiomaki@ladec.fi

Pekka Komu

Liiketoimintakehittäjä
+358 40 741 3299
pekka.komu@ladec.fi

LADECin Isto Vanhamäki.
Isto Vanhamäki

Johtaja
+358 40 727 6376
isto.vanhamaki@ladec.fi

close