#LahtiBusinessRegion

Valmistava teollisuus

#

Uudistuva ja kehittyvä teollisuus on Lahden seudun elinkeinoelämän vahva tukipilari. Se tuo alueelle työpaikkoja sekä merkittäviä inves­tointeja ja luo kasvun­mah­dol­li­suuksia myös muille, uusille sektoreille.

Kansainvälisesti ja kansal­lisesti tunnetut brändit, kyky uudistua, perheyrittäjyys sekä tiivis verkos­toi­tuminen ovat Lahden seudun yrittäjyyden ja valmistavan teollisuuden vahvuuksia.

Teollisessa valmis­tuksessa, alasta riippumatta, hyödynnetään  alueen muotoi­luo­saamista, kehitetään tuotan­topro­sesseja ympäristövastuul­lisiksi ja huolehditaan materiaalien ja tuotteiden kierrätyksestä.

TUTUSTU BISNES­MAH­DOL­LI­SUUKSIIN!

Sijainti

Sijainti ja yhteydet kansainvälisten vienti­mark­kinoiden näkökulmasta ideaali:  3 tunnin säteellä 10 miljonaa ihmistä, kv-lentokenttä ja -satama reilun tunnin päässä.

 

Verkostot

Lahden seudulla on noin 10 000 yritystä, jotka takaavat alueen palve­lutason. Toimivat alihankinta- ja yhteistyöverkostot mahdol­listavat tehokkaan yhteistyön.

Kustan­nustaso

Valmis­tavalle, tilaa vaativalle teolli­suudelle toimitila- ja varas­to­ti­la­kus­tannukset edulliset. Kustan­nustaso on  noin 40 % edullisempi kuin pääkaupun­ki­seudulla.

 

Toimiva logistiikka

Lahden seudulla yhdistyy tehokkaan logistiikan kriittiset tekijät: nopeiden yhteyksien ja huippusi­jainnin lisäksi monipuoli materi­aa­li­virtojen hallinta- varastointi, lajittelu ja tuotteiden viimeistely - sekä kaluston huolto­palvelut.

Yliopis­to­kaupunki

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT) sekä LAB-ammat­ti­kor­keakoulu tukevat tuote­kehitys- ja tutkimustyötä, ja yhdessä Koulu­tuskeskus Salpauksen kouluttavat osaajia yritysten palve­lukseen.

Muotoilu

Muotoilu ja digita­lisaatio ovat alueen strategisia kärkiä. Kansainvälisesti arvos­tetusta LAB Muotoi­luins­ti­tuutista valmistuu muotoilun, kuvataiteen ja visuaalisen viestinnän ammat­tilaista yrityselämän palve­lukseen.  Muotoi­luo­saamisen hyödyntämistä edistetään yritysten ja opiske­lijoiden yhteistyöprojekteilla. 

Orferin robottiautomaatioratkaisu toiminnassa tuotantotilassa.

Älykästä rautaa

Mekat­roniikka on Lahden alueen merkittävin teollinen toimiala, jonka liikevaihto noin 1,4 miljardia €, henkilöstömäärä noin 6000 ja yrityksiä noin 700. Lahden seudulla mekat­ro­niik­ka­teol­li­suudessa yhdistyy perinteinen metalli- ja koneteollisuus moderniin ICT- ja elekt­ro­niik­kao­saamiseen sekä muotoi­luo­saamiseen, synnyttäen “älykästä rautaa”.

Lahden seudun mekat­roniikka-alan yritykset valmistavat koneita ja laitteita mm. puunja­los­tus­teol­lisuuden, laivan­ra­kennuksen ja tervey­den­huoltoalan tarpeisiin. Tuotteita viedään kansainvälisille markkinoille - Kempin huippuluokan hitsaus­laitteista, raskaan kaluston levypyöriin sekä Oilonin ympäristötehok­kaisiin lämmitys­rat­kaisuihin. Lahden seudulla myös joukko yrityksiä on keskittynyt alihan­kin­ta­teol­li­suuteen, ja omalta osaltaan yritykset varmistavat sekä kotimaisten että kansainvälisten yritysten keskey­tyksettömän tuotan­toketjun.

Halu & kykyä

uudistua 

Teollisuuden liikevaihto

3,9 mrd. € 

Työpaikkoja lähes

14 000 

Aktiiviset

yhteistyöverkostot

Puu- ja huone­ka­lu­teol­lisuuden keskus

Suomessa valmis­tettavien kodin kalusteiden, toimistojen, ristei­ly­alusten, koulujen, sairaaloiden ja muiden julkisten tilojen sisustus- ja kalus­tus­ratkaisut valmistetaan edelleen valtaosin Lahden seudulla. Kestävä ja kaunis muotoilu, ympäristöystävällisyys ja tuotteiden kierrätettävyys ja innova­tiivisuus sekä mm. antimik­robiset materiaalit ovat tärkeä osa lahtelaista kalus­te­suun­nittelua ja valmistusta. Lahden seudulla yhdistyvät pitkät alan perinteet ja osaaminen, perheyrittäjyys sekä alueen puuma­te­riaalin tuotanto.

Lahtelaista huone­ka­luo­saamista, kuten Iskun, HT Collectionin ja Askon (Indoor Group) tuotteita löytyy kotien sisus­tuksesta Suomessa ja maailmalla.

Huone­kalujen sekä puu- ja sahatavaran valmistus työllistävät Päijät-Hämeessä yli 2700 henkilöä ja liikevaihto on yli 800 m€. Mekaaninen metsäteollisuus on yhdessä alan laite­suun­nittelun ja valmistuksen kanssa yksi Päijät-Hämeen merkittävimmistä vienti­teol­lisuuden aloista.

Pedro Furnituren nojatuoleja ympyrän muodostelmassa. Taustalla kallioseinä.
Volar Plasticin komposiittipylväikkö

Monipuolinen teollisuus

Lahden seudulla on Suomen suurista kaupungeista monipuolisin elinkei­no­rakenne, mikä näkyy myös valmistavan teollisuuden rakenteessa.  Muita merkittäviä teollisuuden aloja Lahden seudulla ovat muun muassa elintar­vikeala ja muovi­teollisuus sekä paperi- ja karton­ki­teollisuus, jonka liikevaihto on noin 230 m€.

Lahden seudulla erityinen vahvuus on vilja­poh­jaisessa elintar­vi­ke­teol­li­suudessa. Päijät-Hämeen Viljaklusteri yritysten liikevaihto on noin 600 m€ ja se työllistää noin 3000 henkilöä. Lue lisää Lahden seudun elintar­vi­ke­teol­li­suudesta.

Muovi­teol­lisuuden liikevaihto on yli 300 m€ ja ala työllistää yli tuhat henkilöä. Lahdessa toimiva Muovipoli Oy, joka tarjoaa muovien ja muovi­tuotteiden tuote­kehitys- ja testaus­palveluja. Muovien testaus­la­bo­ratorio toimii tuote­ke­hityksen tukena ja osana laadun­valvontaa. Tutustu Muovipolin palveluihin


Lahden seudun Meriklusterin esitteen kansi. Iso risteilyalus, pieni poika nojaa kaiteeseen.

Meriklusteri yhdistää

Lahden seudulla on monipuolista osaamista ja tuotteita, joita hyödynnetään laivan­ra­ken­nus­teol­li­suudessa - luksus­risteilijöiden teatte­ri­ka­lus­tuksesta meriveden puhdis­tukseen ja ilmas­toin­ti­rat­kaisuihin.

Lahden seudun Meriklusteri on avoin ja aktiivinen yli 100 yrityksen verkosto, joka etsii yhteistyössä uusia mahdol­li­suuksia ja markkinoita - sekä laivan­ra­ken­nus­teol­li­suudesta sekä Suomessa että globaaleilta markkinoilta. Meriklus­terissa yhdistyvät useat eri alat, erityisesti valmistava teollisuus, ICT ja muotoilu.

 

 

Lahteen raken­tumassa merkittävä IT-osaajien verkosto


IT-alan koulu­tus­mah­dol­lisuudet kasvoivat merkittävästi, kun IT-puolen LUT-yliopis­to­toiminta laajentui Lappeen­rannasta Lahteen Mukkulan kampukselle. Lahdessa on nyt Suomen kokonaistasoon nähden merkittävä määrä alan opiske­lu­paikkoja.

Alan ja yritysten kannalta on merkittävää myös se, että Lahdessa on mahdollista käydä koko koulu­tuspolku. Täällä on LAB-ammat­ti­kor­keakoulun ja LUT-yliopiston lisäksi myös tasokas ammat­tikoulu, Koulu­tuskeskus Salpaus. Nuorten opiske­lijoiden lisäksi Lahdessa opiskelee myös varttu­neempia alanvaihtajia sekä alan töiden ohella koulut­tau­tuviakin. IT-koulu­tus­oh­jelmista valmistuu siis monipuo­lisesti alan osaajia yritysten erilaisiin tarpeisiin.

”Lahdesta on tulossa yksi Suomen suurimpia ohjel­mis­to­teek­kareiden kouluttajia.” 
Sonja Hyrynsalmi, LUT-yliopiston nuorempi tutkija, Uusi Lahti 8.3.2023

Iso joukko opiskelijoita istuu sohvaryhmässa valoisassa aulassa.

LUT-yliopiston tuotan­to­talouden palvelut yrityksille:

Onko sinulla projekti, joka kaipaa tutkijaa tai liike­toi­min­taongelma, johon tarvitaan ratkaisijaa? LUT-tuotan­to­talouden tavoitteena olla edistämässä uusien innovaa­tioiden syntymistä ja parantaa yritysten liike­toiminnan tehokkuutta, talou­del­lisuutta ja kestävyyttä.  

 

Valmiina palvelemaan yritystänne - Ota yhteyttä!

Iloinen naurava nainen raidallisessa paidassa. Kasvokuva.
Kati Tuominen

Asiakkuuspäällikkö
+358 50 471 8233
kati.tuominen@ladec.fi

Marian Vainiomäki

Asiakkuuspäällikkö
+358 40 505 7775
marian.vainiomaki@ladec.fi

Pekka Komu

Liiketoimintakehittäjä
+358 40 741 3299
pekka.komu@ladec.fi

LADECin Isto Vanhamäki.
Isto Vanhamäki

Johtaja
+358 40 727 6376
isto.vanhamaki@ladec.fi

close