#LahtiBusinessRegion

Yli­opis­to­kaupunki

ei tarvita ihmeitä vaan tekijöitä


Lahti on Suomen nuorin yliopis­to­kaupunki.  Kun LUT-yliopisto vuonna 2019 muuttui Lappeenrannan-Lahden teknil­liseksi yliopistoksi, syntyi Suomeen uusi yliopis­to­kaupunki. Toinen yliopiston pääkampuksista sijaitsee Lahdessa. 

Lahden seudulta löytyy koulu­tus­mah­dol­li­suuksia ja osaajia kaikilta koulu­tusasteilta. LAB-ammat­ti­kor­keakoulu ja toisen asteen koulutusta tarjoava Koulu­tuskeskus Salpaus kuuluvat Suomen suurimpiin oppilai­toksiin. Myös Helsingin yliopistolla on Lahdessa ympäristöalan tutkimusta ja opetusta. 

Kuva Lahden kampuksen oleskeluaulasta. Kuvassa ihmisiä istuu sohvilla ja seisoo taustalla rupattelemassa.

LUT-yliopisto

Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT) etsii ratkaisuja tekniikan ja talouden osaamisella. Yliopiston tutkimus auttaa yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan kestävästi. LUT-yliopiston kansainvälisessä tiedeyhteisössä on 6 500 jäsentä, ja sen kampukset sijaitsevat Lappeen­rannassa ja Lahdessa. 

Lahdessa LUT-yliopiston tutki­musalat liittyvät mm. bioja­los­tukseen, kestävyystie­teisiin, johtamiseen ja palve­luin­no­vaa­tioihin sekä digitaaliseen liike­toi­mintaan. Lahdessa voi tällä hetkellä opiskella kolmessa kandidaatti- ja kahdeksassa maiste­rioh­jelmassa. Uusi tutkimusala käynnistyi 2022, kun LUT perusti Lahteen Suomen ensimmäinen sähköisen liikenteen professuurin ja sen myötä sähköisen liikenteen maiste­riohjelman.

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto on toiminut Lahdessa jo 1970-luvulta lähtien, ja ympäristötieteellistä tutkimusta tekevä yksikkö perus­tettiin Lahteen 1990-luvulla. Tällä hetkellä Lahdessa työskentelee noin 70 bio- ja ympäristötieteiden tutkijaa ja asian­tuntijaa. Lahdessa tehdään kansainvälisen tason tutkimusta mm. kaupunkiympäristöihin sekä veden ja maaperän pilaan­tumiseen ja puhdis­tukseen liittyen. 

Helsingin yliopisto koordinoi myös Lahden Yliopis­to­kampusta, joka on Lahdessa toimivien yliopistojen yhteistyöalusta. Yliopis­tokampus vastaa esimerkiksi Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen ja Tiedeluokka SOLUn toiminnasta, joiden tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria luonnon­tieteiden ja teknologian pariin. Lahden Yliopis­tokampus toimii Lahden Tiede­puistossa.

 

Ylhäältä päin kuvattu kuva siitä, kun kaksi henkilöä istuu vierekkäin ja heitä vastapäätä istuu kaksi muuta henkilöä vierekkäin penkeillä. Molempien ihmisten välissä on kannettavat tietokonee
Kuva LAB-ammattikorkeakoulun tiloista Lahden kampukselta. Kuvassa näkyy ylhäältä alas päin portaat, jonka alapäässä kaksi henkilöä keskustelee ja on nousemassa ylös portaita. Taustalla näkyy

LAB-ammat­ti­kor­keakoulu

LAB-ammat­ti­kor­keakoulu on työelämän innovaa­tio­kor­keakoulu, joka toimii Lahdessa, Lappeen­rannassa ja verkossa. LABissa voi opiskella sosiaali- ja terveysalaa, tekniikkaa, liike­taloutta, hotelli-, ravintola ja matkailualaa sekä muotoilua, kuvataidetta ja visuaalista viestintää. Vahvuuksia ovat kiertotalous, design, innovaatiot sekä hyvinvointi. LABilla on yli 8 500 opiskelijaa ja se on Suomen kuudenneksi suurin ammat­ti­kor­keakoulu.

Lahden kampuksella on 5000 opiskelijaa, joista 400 on kansainvälisiä tutkinto-opiske­lijoita. Kaikki eri alojen opiskelijat löytyvät saman katon alta. Lahden kampus tunnetaan muun muassa kansainvälisesti arvos­tetusta Muotoi­luins­ti­tuutista sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaa­tio­toi­minnasta, jota tukee kampukselle 2021 valmistunut huipputason kierto­ta­lous­la­bo­ratorio.

Koulu­tuskeskus Salpaus

Koulu­tuskeskus Salpaus on Suomen suurimpia monialaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Salpaus toimii viidellä kampuksella Lahdessa, Heinolassa ja Asikkalassa.

Koulu­tuskeskus Salpauksessa voi opiskella ammatillisia perus­tut­kintoja sekä ammatti- ja erikoi­sam­mat­ti­tut­kintoja. Salpaus järjestää myös muun muassa ammatillisiin opintoihin valmentavaa koulutusta, urhei­lijoiden ammatillista koulutusta sekä eri alojen henkilöstö- ja täydennys­kou­lutuksia.

Salpaus on yrittäjien, yritysten ja organi­saa­tioiden kumppani muuttuvassa maailmassa. Salpauksesta saat uutta osaamista henkilöstölle ja käytännönläheistä tukea liike­toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen. Kohtaat Salpauksessa myös tulevat ammat­tilaiset ja saat apua osaavien tekijöiden rekry­tointiin.

Kuvassa tanssi/voimisteluesitys, jossa ihmisiä tanssii ympärillä, kun yksi ihminen roikkuu voimistelurenkaassa liinojen kanssa.

Lahdessa yhteistyö oppilaitosten ja yritysten välillä on mutkatonta ja sujuvaa.

Tutki­musyhteistyö, kehitys­hankkeet, opinnäytetyöt ja harjoittelut sekä yritysten tarpeisiin räätälöidyt koulu­tus­paketit ovat täällä arkea. 

Osaavaa työvoimaa

Etsittekö uutta työvoimaa yrityk­sellenne? Löydä uusia osaajia Lahden seudulta, tai ilmoita avoimista työpaikoista eri kanavia hyödyntäen.

Niemen alue Lahdessa on tulevaisuuden osaajien
kohtaa­mispaikka!

Lahden kampus on uuden ajan oppimisympäristö, joka on saneerattu lahte­laiseen tehdas­kiinteistöön. Sekoit­tamalla uutta ja vanhaa käyttöön saatiin uniikit, erilaiseen oppimiseen ja työn tekemiseen innostavat tilat. Kampuksella on 5000 opiskelijaa, joista 400 on kansainvälisiä tutkinto-opiske­lijoita. Kaikki eri alojen opiskelijat löytyvät saman katon alta.

Niemen alueella sijaitsee myös Lahden Tiedepuisto, jossa yhdistyy koulu­tusor­ga­ni­saatiot ja yritykset. Tiede­puistossa tarjoaa myös neuvot­te­lutiloja sekä tiloja yhteisöllisiä tiloja esim. etätyöskentelyyn. 

Lahden seudulta on hyvä pon­nistaa

Lahden seutu tarjoaa energisen ja areenan bisnekselle sekä asumiseen ja vapaa-aikaan. Ylivoimainen sijainti, nopeat yhteydet kansainvälisille markkinoille sekä monipuoliset palvelut auttavat yrityksenne uusiin huippusuorituksiin.

Palvelut startupeille

Valmiina palvelemaan yritystänne - Ota yhteyttä!

Iloinen naurava nainen raidallisessa paidassa. Kasvokuva.
Kati Tuominen

Asiakkuuspäällikkö
+358 50 471 8233
kati.tuominen@ladec.fi

Marian Vainiomäki

Asiakkuuspäällikkö
+358 40 505 7775
marian.vainiomaki@ladec.fi

Pekka Komu

Liiketoimintakehittäjä
+358 40 741 3299
pekka.komu@ladec.fi

LADECin Isto Vanhamäki.
Isto Vanhamäki

Johtaja
+358 40 727 6376
isto.vanhamaki@ladec.fi

close