#LahtiBusinessRegion

Lahden kiin­nostavuus ja vetovoima ovat kovimmassa nosteessa vuo­si­kymmeniin

Lahti pitää käsissään Suomen nuorimman yliopis­to­kaupungin titteliä, sillä vuonna 2019 LUT-yliopisto muuttui Lappeenrannan-Lahden teknil­liseksi yliopistoksi. Yliopiston kasvu, laaje­neminen Lahdessa ja sen herättämä kiinnostus on ollut kovaa, mikä näkyy myös sijoit­tu­mis­asiakkaiden ja uusien inves­tointien määrässä.  

Tammikuusta 2024 Lahden kaupun­gin­johtajana toiminut Niko Kyynäräinen sanookin Lahden vetovoiman nivoutuvan yliopiston voimak­kaaseen kasvuun sekä maailman parhaim­mistoon lukeutuvaan ympäristöosaamiseen.  

Yhteensä 7700 opiskelijan ja 1300 työntekijän Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT-yliopisto) kasvaa nopeaa vauhtia. Se lukeutuu omilla tietee­na­loillaan maailman yliopistojen parhaimpaan prosenttiin ja on ilmas­to­teoissa maailman kymmenen parhaan yliopiston joukossa.  

"LUT-yliopisto kulkee globaalien megat­rendien aallon­harjalla. Puhdas energia, sähköinen liikenne ja kiertotalous ovat yliopiston vahvaa ydintä, joiden ympäriltä Lahden seudulla toimivien yritysten on mahdollista löytää sekä uusia liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuksia että osaavaa työvoimaa", Kyynäräinen toteaa.  

Lahti tukee LUT-yliopiston vaihtoeh­toisten käyttövoimien tutkimusta ja on mukana käynnistämässä uusia sähkötekniikan ja myynnin profes­suureja. Liikenteen sähköistymistä tukee myös LAB-ammat­ti­kor­kea­koulussa käynnistyvä sähkö- ja automaa­tio­tekniikan insinöörikoulutus.  

"Lahdessa kehitetään kestäviä ratkaisuja koko maailman tarpeisiin. Samalla rakennetaan entistä monipuo­lisempaa yhteistyötä yliopiston ja elinkeinoelämän välille. Tässä imussa kasvua tavoit­televien yritysten on hyvä olla mukana", Kyynäräinen jatkaa.   

Valtteina sijainti, palve­lu­verkostot ja kustan­nus­te­hokkuus 

Lahden sijaintia, palve­lu­ver­kostoja ja kustan­nus­te­hokkuutta ei voi Niko Kyynäräisen mukaan korostaa liikaa.  

"Kaupungin sisäiset välimatkat ovat lyhyet ja pääkaupun­ki­seudulle pääsee alle tunnissa. Asumisen, toimi­tilojen, tonttien ja työvoiman kustannukset ovat pääkaupun­kiseutua edullisempia ja osaavia työntekijöitä on hyvin saatavilla. Henkilöliikenne kulkee junalla kolmessa vartissa Lahdesta Helsinkiin ja Suomen pääsatamat Vuosaari ja Kotka-Hamina ovat reilun tunnin ajoetäisyyden päässä. Myös Euroopan E75 valtatie kulkee Lahden kautta."

Valtion kanssa käynnissä oleva yhteinen lento­ra­taprojekti lyhentää Kyynäräisen mukaan matka-ajan Lahdesta Helsinki-Vantaan lentokentälle jopa puoleen tuntiin. 

Lahden kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen ja LADECin toimitusjohtaja Tomi Tura.

 

Niko Kyynäräisen ja Tomi Turan mukaan Lahdessa toimivat yritykset arvostavat kotipaikkaansa: Suomen Yrittäjien toteut­tamassa valta­kun­nal­lisessa kunta­ba­ro­metrissä Lahti sijoittui yli 100 000 asukkaan kaupunkien joukossa toiseksi.

 

Monien liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuksien kaupunki 

Niko Kyynäräisen mukaan lähivuosina vahvistuva hotel­li­ka­pa­siteetti mahdollistaa aiempaa paremmin ympärivuotisen matkailun ja kansainvälisten suurta­pahtumien järjestämisen.  

Lahti on kansainvälisesti tunnettu talviur­hei­lu­kaupunki, jossa on järjestetty jo seitsemät hiihdon MM-kilpailut. Parhaillaan kaupunki on hakemassa MM-kisaisännyyttä vuodelle 2029.  

"Lahden liikun­ta­mah­dol­lisuudet ja järviluonto ovat ainut­laatuisen upeita. Liikunta tarjoaa Lahden seudulla myös runsaasti liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuksia tapah­tu­ma­mat­kailusta urheiluvälineiden ja -vaatteiden valmis­tukseen. Lahden urhei­lu­keskuksen lisäksi seudulla sijaitsee kaksi olympiatason urhei­lu­val­men­nus­keskusta. "

Alueen kuntien yhteinen kehittämisyhtiö Lahden seudun Kehitys LADEC koordinoi myös lukuisia yritysten yhteistyöverkostoja, kuten meri-, vilja- ja sähköisen liikenteen klusteria sekä Lahti Sports Hubia, jonka kautta kehitetään paikallista urheilun liike­toi­min­tae­ko­systeemiä. 

LADECin toimi­tus­johtaja Tomi Turan mukaan Lahden kiinnostavuus ja vetovoima ovat kovimmassa nosteessa vuosi­kymmeniin.  

"Kiinnostus näkyy ennätyksellisenä sijoit­tu­mis­asiakkaiden määränä ja uusina inves­tointeina Lahden seudulle, erityisesti sähköiseen liiken­teeseen, elintar­vi­ke­teol­li­suuteen ja kierto­ta­louteen. Kiinnostava nouseva ala Lahden seudulla on ICT ja ohjelmisto-osaaminen, joita LUT-yliopiston panostukset vahvistavat entisestään."

Kempower kasvaa ja kansainvälistyy globaalisti 

Sähköajoneuvojen pikala­taus­rat­kaisuja valmistava Kempower on ollut poikkeuk­sellinen menes­tystarina. 

Vuonna 2021 yrityksellä oli noin 50 työntekijää. Vuonna 2023 Kempower työllisti yli 700 henkilöä ja sen liikevaihto oli lähes 300 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 12 tytäryhtiötä ympäri maailmaa ja tuotan­tolaitos Lahden lisäksi myös Yhdys­valloissa.  

 

Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki.

Tomi Ristimäen mukaan Lahdessa on liikenteen sähköistymisen saralla valtavan hyvä yhteistyöverkosto, Lahti GEM. 

Toimi­tus­johtaja Tomi Ristimäen mukaan liikenteen sähköistyminen on globaalisti vasta alkutekijöissä. Suurin mullistus tulee tapahtumaan raskaassa liikenteessä, jonka sähköntarve on henkilöliikenteen verrattuna monin­kertainen.  

"Tutkimme ja selvitämme jatkuvasti liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuksia uusilla alueilla Euroopan ja Pohjois-Amerikan lisäksi, tällä hetkellä kiikarissa ovat Aasian markkinat."

Kempowerin kehittämä raskaan liikenteen megawat­ti­latausjärjestelmä on keskeisessä roolissa sekä kotimaisten että globaalien hiili­dioksidipäästöjen vähentämisessä. Sitä kehitetään edelleen Kempowerin ja LUT-yliopiston yhteisessä Electric Mobility Research Centerissä (EMRC), joka vahvistaa sähköiseen liiken­teeseen liittyvää poikki­tie­teellistä tutkimusta ja edistää yrityksen omaa tuote­kehitystä.  

Kempower on mukana myös Lahden seudun sähköisen liikenteen klusterissa (Lahti GEM), joka on kasvanut lyhyessä ajassa yli 40 toimijan aktii­viseksi yhteistyöalustaksi.  

"Lahdella on mainio logistinen sijainti liikenteen solmu­kohdassa. LUT-yliopiston sähköisen liikenteen professuuri ja EMRC-tutki­muskeskus sekä LAB-ammat­ti­kor­keakoulun sähköinsinöörikoulutus tukevat tulevai­suudessa sekä tuote­kehitystämme että työvoiman saatavuutta. Liikenteen sähköistymisen saralla Lahdessa on tällä hetkellä valtavan hyvä yhteistyöverkosto", Ristimäki summaa.

faktoja Lahdesta: Euroopan ympäristöpääkaupunkii, kestävä kaupunkirakenne, kasvava talousalue.

Lisää lahden seudun menestystarinoita

Lahden kaupun­gin­geodeetti Juha Helminen ja Viking Malt Groupin hallituksen puheen­johtaja Pär-Gustaf Relander istumassa työmaalla ja katsomassa karttaa.
Lahden seudun menestystarina

Pippo-Kujalan yritysalue laajenee – Viking Malt kehuu logistista sijaintia

Lue lisää
Lahden seudun menestystarina

Hanna Ylä-Monosesta Päijät-Hämeen Viljaklusterin uusi puheenjohtaja

Lue lisää
Lahden seudun menestystarina

Saviria Palvelukodit investoi 6,2 miljoonaa euroa Lahteen ja laajentaa toimintaansa Päijät-Hämeessä

Lue lisää
close