#LahtiBusinessRegion

Saviria investoi Lahteen ja tuo ikäih­misille uudenlaista yhtei­söllistä asumista

Saviria Oy avaa ensimmäiset ikäihmisille suunnatut palve­lua­suntonsa Lahden Metsäkankaalla kesäkuun alussa. Lahden Herttuan palve­lukotiin Satula­kadulle on valmistunut 45 uudenlaista yhteisöllisen asumisen asuntoa. Investointi on suuruu­deltaan noin 6,2 miljoonaa euroa. Lahden Herttua työllistää suoraan kymmenkunta hoiva-alan ammat­tilaista ja luo Lahden alueelle työtä myös alihank­kijoiden myötä.

 

Yhteisöllinen asuminen on nostettu Päijät-Hämeen hyvin­voin­tia­lueella merkittäväksi ikäihmisten
asumis­vaih­toehdoksi tehostetun palve­lua­sumisen rinnalle. Alueen tarpeisiin vastaaminen sekä
hyvin­voin­tialueen vahva tahtotila yhteistyöhön ovat olleet suurimmat tekijät siihen, että Savirian
ensimmäinen palvelukoti on noussut nimenomaan Lahteen. Saviria investoi uusiin palve­lu­koteihin myös
muualle Päijät-Hämeen alueelle. Tällä hetkellä raken­nus­hankkeita on vireillä Asikkalassa, Orimat­tilassa sekä
Lahdessa.

”Päijät-Hämeen hyvin­vointialue on ollut alusta asti todella yhteistyöhaluinen ja intressimme kehittää
ikäihmisten asumista ovat olleet hyvin saman­suuntaiset. Sen myötä yhteinen näkemys tarpeista ja niiden
täyttämisestä on ollut helppo löytää. Tästä saadaan asukkaille varmasti erityisen hyvä asumisen ja palvelun
konsepti”, kertoo Saviria Oy:n palve­lu­johtaja Virpi Lehtonen.


LADEC yrityksen tukena


Vaikka alueella on tarvetta Savirian tuottamalle palvelulle, ei esimerkiksi tonttien löytäminen ja
kontak­ti­pintojen luominen useisiin tarvittaviin sidos­ryhmiin ole ollut mutkatonta. Niihin Saviria on saanut
suuren avun Lahden Seudun Kehitys LADECilta, asiakkuuspäällikkö Marian Vainiomäeltä.
”LADECin palveluista on ollut meille todella paljon apua. Alueella on selkeä tarve Savirian tuottamalle
palvelulle, mutta sopivaa tonttia oli erittäin vaikea löytää. LADEC ja etenkin Vainiomäki ovat suora­naisesti
taistelleet sen puolesta, että löysimme sopivan tontin Lahdesta”, kertoo Lehtonen.

Kehitysyhtiön näkökulmasta on erittäin hienoa, että alueelle on saatu uusi, laadukkaita ikäihmisten
asumis­rat­kaisuja tarjoava kasvuyritys. Asiakkuuspäällikkö Marian Vainiomäen mukaan yhteistyö on ollut
pitkäjänteistä ja se jatkuu edelleen Savirian laajen­ta­mis­tarpeiden osalta.

”Yhteistyö Virpi Lehtosen kanssa käynnistyi keväällä 2020. Kolmen vuoden ajan olemme edistäneet
sijoit­tumista, ja nyt se tuottaa hedelmää. Olen auttanut Saviriaa mm. tonttien etsinnässä ja
tontti­neu­vot­teluissa, kontaktien ja verkostojen kartoit­ta­misessa ja uuden liike­toiminnan perus­ta­misessa.”

Rekrytointi lähtenyt käyntiin erityisen positii­visesti


Hoiva-alan haasteel­lisesta työvoima­ti­lanteesta huolimatta Saviria Oy:n rekrytointi Lahdessa on lähtenyt
käyntiin lennokkaasti ja erittäin positii­visesti. Laadukkaiden hakemusten määrä on ylittänyt kaikki
odotukset ja uusia hakemuksia tulee päivittäin.

”Hyvä pohjatyö alueella, uusi mielen­kiintoinen kiinteistö ja uusi yhteisöllisen asumisen malli ovat varmasti
nostaneet meidät mielen­kiin­toiseksi vaihtoehdoksi kotihoidossa työskentelevien keskuudessa”, mainitsee
Lehtonen.

Yhteistyö koulu­tuskeskus Salpauksen kanssa on ollut aktiivista alusta alkaen. Sitä kautta Saviria on saanut
luotua kontakteja lähihoi­ta­jao­pis­ke­lijoiden rajapintaan.

Saviria Palvelukoti Lahti.jpg


SAVIRIA OY


Saviria Oy on vuonna 2022 perustettu hoiva-alan yritys, joka tarjoaa yhteisöllistä palve­lua­sumista
ikäihmisten tarpeisiin. Yrityksen tavoitteena on tuoda uudenlaisia, entistä kodin­omaisempia, itsenäisempiä
ja yhteisöllisempiä ratkaisuja yhteis­kun­nallisiin haasteisiin, jotka liittyvät suurten ikäluokkien turvalliseen ja
virik­keelliseen asumiseen.


Lahden Herttuassa järjestetään tutus­tu­mis­ti­laisuus perjantaina 19.5. kello 12. Tilai­suudessa on tavat­tavissa
palve­lukodin johtaja Anna-Mari Jantunen sekä Päijät-Soten edustajia.


Lisätietoja:


Palve­lu­johtaja Virpi Lehtonen, Saviria Oy
040 721 4164 , virpi.lehtonen@saviria.fi


Asiakkuuspäällikkö Marian Vainiomäki, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
040 505 7775, marian.vainiomaki@ladec.fi

 

Lisää lahden seudun menestystarinoita

PHJ:n kehityspäällikkö Antti Leiskallio ja Lahti Energian energiajohtaja Mikko Rajala.
Lahden seudun menestystarina

2021 Euroopan ympäristöpääkaupunki - kiertotalouden pioneeri

Lue lisää
Lahden seudun menestystarina

Lahden seudulla jalostetaan sähköisestä liikenteestä uutta bisnestä

Lue lisää
Kaukokiidon rakennus Kukonkoivussa ulkoapäin kuvattuna.
Lahden seudun menestystarina

Kukonkoivun terminaali on Kaukokiidon kuljetusten solmukohta

Lue lisää
close