#LahtiBusinessRegion

Ilman­vaih­to­rat­kaisujen asian­tuntija Entos siirsi yksikkönsä Lahteen - perusteena keskeinen sijainti

Kiinteistöjen lämmi­tykseen, energian­hal­lintaan ja älykkäisiin ilman­vaih­to­rat­kaisuihin erikoistunut mikke­liläinen Entos siirsi Joensuun yksikkönsä Lahteen. Toimi­tus­johtaja Aki Pohjalaisen mukaan yrityksen kasvun ja kansain­vä­lis­tymisen kannalta maantie­teel­lisesti keskeinen sijainti on äärimmäisen tärkeää.

- Lahti on markkina-alueemme gateway. Täältä on lyhyt matka kaikkialle. Ei tarvitse olla kalliimpien kustannusten Helsingissä, ja voi silti olla erittäin hyvällä paikalla asiak­kaisiin nähden, Entoksen toimi­tus­johtaja Aki Pohjalainen perustelee 40-vuotiaan yrityksen sijoit­tumista Lahteen.

Pohjalainen työskentelee Entoksen Mikkelin päätoi­mi­pisteen lisäksi viikoittain myös Lahden Tiede- ja yritys­puistossa sijait­sevissa toimi­tiloissa yhdessä myynnistä vastaavien Tommi Takamäen ja Tomi Koiviston kanssa.

- Meillä oli aiemmin toimipiste myös Joensuussa, mutta kokemuksemme mukaan se oli meille liian kaukana ja sivussa. Lahteen sijoit­tumista olin sen sijaan pohtinut jo pidempään, sillä tänne on Mikkelistä vain reilun tunnin matka. Asiakkaamme sijaitsevat ympäri Suomea ja heidän luokseen Lahdesta on sujuvat ja nopeat kulku­yhteydet. Miksi siis sijaita reunalla, kun voi olla keskellä ja Lahdessa, Pohjalainen hymyilee.

"Lahti on markkina-alueemme gateway. Täältä on lyhyt matka kaikkialle. Ei tarvitse olla kalliimpien kustannusten Helsingissä, ja voi silti olla erittäin hyvällä paikalla asiak­kaisiin nähden."- Aki Pohjalainen

Hän kiittelee myös LADECia, jolla oli merkittävä rooli yrityksen sijoit­tu­misessa Lahteen.

- LADECissa ei nähty missään ongelmia, vaan pelkästään ratkais­tavissa olevia asioita. Asiak­kuus­päällikkö Marian Vainiomäen avulla saimme toimivat tilat. Hän oli meidän suuntaamme aktii­visesti yhteydessä ja auttoi myös paikal­lisessa verkos­toi­tu­misessa. Laukkaavan ratsun kyytiin oli helppo hypätä, Pohjalainen summaa.

Markki­na­po­ten­tiaalia Euroopassa

Älykkäisiin ilman­vaih­to­rat­kaisuihin erikoistuneen Entoksen tärkeimpiä asiakkaita ovat muun muassa isännöitsijät, kiinteis­tö­osa­keyhtiöt, raken­nus­liikkeet ja kaupungit, joita tavoi­tellaan kotimaan lisäksi myös kansain­vä­lisiltä markkinoilta. Yrityksen keihään­kär­kituote on vuonna 2016 patentoitu TopAir-ilman­vaih­to­ratkaisu, jonka avulla vanhojen kiinteistöjen ilman­vaih­to­ratkaisut voidaan optimoida nykyisten energia­te­hok­kuus­vaa­timusten mukaisiksi.

Kotimaan lisäksi kiinteistöjen ilman­vaihtoa optimoivalle ratkaisulle on kysyntää etenkin läntisessä Euroopassa, jossa on paljon iäkästä raken­nuskantaa.

- Vanhoissa kerros­taloissa ilman­vaih­to­jär­jestelmät on perin­teisesti ajastettu toimimaan tiettyjen kello­naikojen mukaan. Ilmanvaihto ei automaat­tisesti reagoi esimerkiksi suihkussa käymisen tai ruoanlaiton aiheuttamaan kosteuteen tai käryihin, mikä saa ihmiset tuulettamaan asuntojaan avaamalla ikkunoita ja parvekkeiden ovia. Se puolestaan nostaa kiinteistön lämmi­tys­kus­tannuksia, Aki Pohjalainen kertoo.

Entos_2.jpg

Entoksen toimi­tus­johtaja Aki Pohjalainen esittelee heidän keihään­kär­ki­tuo­tettaan vuonna 2016 patentoitua TopAir EC-huippuimuria, joka on ratkaisu vanhojen kiinteistöjen ilmanvaihto-ongelmiin. Huippuimuri tuulettaa kiinteistöä portaat­tomasti, käyttöasteen mukaisesti.

Raikasta sisäilmaa uudella tekniikalla vanhoihin taloihin

Entoksen TopAir-tuotteet eroavat muista ilman­vaih­to­laitteista siten, että vanha­naikaisen kello-ohjauksen sijasta ne tuulettavat kiinteistöä portaat­tomasti käyttöasteen mukaisesti ja ehkäisevät siten turhaa lämmi­ty­se­nergian kulutusta. Laitteen hankin­takynnys on pieni, sillä kiinteis­tö­osa­keyhtiö voi tehdä siitä leasing- ja ylläpi­to­so­pimuksen ja välttyä siten osakkee­no­mistajien vastiketta merkit­tävästi korot­tavilta ilman­vaihdon sanee­raus­kuluilta.

- Kun kiinteistön ilmanvaihto toimii, sisäilma on jatkuvasti puhdasta ja raikasta, ja manuaalisen tuulet­tamisen tarve vähenee. Tuuletusta voidaan tehostaa myös kesän helle­jaksojen aikana, jolloin kerros­ta­loa­sunnoissa kärsitään tukalan kuumista öistä, Pohjalainen jatkaa.

Entos3.jpg

Entoksen tärkeimpiä asiakkaita ovat muun muassa isännöitsijät, kiinteis­tö­osa­keyhtiöt, raken­nus­liikkeet ja kaupungit. Kansain­välistä poten­tiaalia nähdään kärki­tuotteelle erityisesti läntisessä Euroopassa, jossa on paljon iäkästä raken­nuskantaa. Kuvassa oikealla myynti­päällikkö Tommi Takamäki.

Pohjalainen, Takamäki ja Koivisto uskovat pilvi­poh­jaisesti ohjattavan TopAirin menes­tykseen kuin vuoreen.

- Tällä hetkellä tilanne näyttää erittäin hyvältä. Kunhan tuotteen myynti saadaan kunnolla vauhtiin, niin työnte­ki­jöitäkin tullaan rekry­toimaan lisää. Myös kansain­vä­lis­tyminen edellyttää lisää asian­tun­tijoita, joita Lahden seudulla on hyvin saatavilla, Pohjalainen päättää.

"Asiak­kuus­päällikkö Marian Vainiomäen avulla saimme toimivat tilat. Hän oli meidän suuntaamme aktii­visesti yhteydessä ja auttoi myös paikal­lisessa verkos­toi­tu­misessa." - Aki Pohjalainen

Ylimmässä kuvassa vasemmalta katsottuna Tomi Koivisto, Aki Pohjalainen ja Tommi Takamäki.

Lisää lahden seudun menestystarinoita

Lahden seudun menestystarina

Lahden seutu on verkkokaupan huippupaikka

Lue lisää
Jätekaivoja, joiden edustalla teksti
Lahden seudun menestystarina

Lahtelaisinnovaatio Ecowec kehittää jätevedestä lämpöä

Lue lisää
Marko Mölsä
Lahden seudun menestystarina

Saksalainen Layher vertaili sijoittumispaikkoja – Lahden seutu selkeä ykkönen!

Lue lisää
close