#LahtiBusinessRegion

Ilman­vaih­to­rat­kaisujen asian­tuntija Entos siirsi yksikkönsä Lahteen - perusteena keskeinen sijainti

Kiinteistöjen lämmi­tykseen, energian­hal­lintaan ja älykkäisiin ilman­vaih­to­rat­kaisuihin erikoistunut mikke­liläinen Entos siirsi Joensuun yksikkönsä Lahteen. Toimi­tus­johtaja Aki Pohjalaisen mukaan yrityksen kasvun ja kansain­vä­lis­tymisen kannalta maantie­teel­lisesti keskeinen sijainti on äärimmäisen tärkeää.

- Lahti on markkina-alueemme gateway. Täältä on lyhyt matka kaikkialle. Ei tarvitse olla kalliimpien kustannusten Helsingissä, ja voi silti olla erittäin hyvällä paikalla asiak­kaisiin nähden, Entoksen toimi­tus­johtaja Aki Pohjalainen perustelee 40-vuotiaan yrityksen sijoit­tumista Lahteen.

Pohjalainen työskentelee Entoksen Mikkelin päätoi­mi­pisteen lisäksi viikoittain myös Lahden Tiede- ja yritys­puistossa sijait­sevissa toimi­tiloissa yhdessä myynnistä vastaavien Tommi Takamäen ja Tomi Koiviston kanssa.

- Meillä oli aiemmin toimipiste myös Joensuussa, mutta kokemuksemme mukaan se oli meille liian kaukana ja sivussa. Lahteen sijoit­tumista olin sen sijaan pohtinut jo pidempään, sillä tänne on Mikkelistä vain reilun tunnin matka. Asiakkaamme sijaitsevat ympäri Suomea ja heidän luokseen Lahdesta on sujuvat ja nopeat kulku­yhteydet. Miksi siis sijaita reunalla, kun voi olla keskellä ja Lahdessa, Pohjalainen hymyilee.

"Lahti on markkina-alueemme gateway. Täältä on lyhyt matka kaikkialle. Ei tarvitse olla kalliimpien kustannusten Helsingissä, ja voi silti olla erittäin hyvällä paikalla asiak­kaisiin nähden."- Aki Pohjalainen

Hän kiittelee myös LADECia, jolla oli merkittävä rooli yrityksen sijoit­tu­misessa Lahteen.

- LADECissa ei nähty missään ongelmia, vaan pelkästään ratkais­tavissa olevia asioita. Asiak­kuus­päällikkö Marian Vainiomäen avulla saimme toimivat tilat. Hän oli meidän suuntaamme aktii­visesti yhteydessä ja auttoi myös paikal­lisessa verkos­toi­tu­misessa. Laukkaavan ratsun kyytiin oli helppo hypätä, Pohjalainen summaa.

Markki­na­po­ten­tiaalia Euroopassa

Älykkäisiin ilman­vaih­to­rat­kaisuihin erikoistuneen Entoksen tärkeimpiä asiakkaita ovat muun muassa isännöitsijät, kiinteis­tö­osa­keyhtiöt, raken­nus­liikkeet ja kaupungit, joita tavoi­tellaan kotimaan lisäksi myös kansain­vä­lisiltä markkinoilta. Yrityksen keihään­kär­kituote on vuonna 2016 patentoitu TopAir-ilman­vaih­to­ratkaisu, jonka avulla vanhojen kiinteistöjen ilman­vaih­to­ratkaisut voidaan optimoida nykyisten energia­te­hok­kuus­vaa­timusten mukaisiksi.

Kotimaan lisäksi kiinteistöjen ilman­vaihtoa optimoivalle ratkaisulle on kysyntää etenkin läntisessä Euroopassa, jossa on paljon iäkästä raken­nuskantaa.

- Vanhoissa kerros­taloissa ilman­vaih­to­jär­jestelmät on perin­teisesti ajastettu toimimaan tiettyjen kello­naikojen mukaan. Ilmanvaihto ei automaat­tisesti reagoi esimerkiksi suihkussa käymisen tai ruoanlaiton aiheuttamaan kosteuteen tai käryihin, mikä saa ihmiset tuulettamaan asuntojaan avaamalla ikkunoita ja parvekkeiden ovia. Se puolestaan nostaa kiinteistön lämmi­tys­kus­tannuksia, Aki Pohjalainen kertoo.

Entos_2.jpg

Entoksen toimi­tus­johtaja Aki Pohjalainen esittelee heidän keihään­kär­ki­tuo­tettaan vuonna 2016 patentoitua TopAir EC-huippuimuria, joka on ratkaisu vanhojen kiinteistöjen ilmanvaihto-ongelmiin. Huippuimuri tuulettaa kiinteistöä portaat­tomasti, käyttöasteen mukaisesti.

Raikasta sisäilmaa uudella tekniikalla vanhoihin taloihin

Entoksen TopAir-tuotteet eroavat muista ilman­vaih­to­laitteista siten, että vanha­naikaisen kello-ohjauksen sijasta ne tuulettavat kiinteistöä portaat­tomasti käyttöasteen mukaisesti ja ehkäisevät siten turhaa lämmi­ty­se­nergian kulutusta. Laitteen hankin­takynnys on pieni, sillä kiinteis­tö­osa­keyhtiö voi tehdä siitä leasing- ja ylläpi­to­so­pimuksen ja välttyä siten osakkee­no­mistajien vastiketta merkit­tävästi korot­tavilta ilman­vaihdon sanee­raus­kuluilta.

- Kun kiinteistön ilmanvaihto toimii, sisäilma on jatkuvasti puhdasta ja raikasta, ja manuaalisen tuulet­tamisen tarve vähenee. Tuuletusta voidaan tehostaa myös kesän helle­jaksojen aikana, jolloin kerros­ta­loa­sunnoissa kärsitään tukalan kuumista öistä, Pohjalainen jatkaa.

Entos3.jpg

Entoksen tärkeimpiä asiakkaita ovat muun muassa isännöitsijät, kiinteis­tö­osa­keyhtiöt, raken­nus­liikkeet ja kaupungit. Kansain­välistä poten­tiaalia nähdään kärki­tuotteelle erityisesti läntisessä Euroopassa, jossa on paljon iäkästä raken­nuskantaa. Kuvassa oikealla myynti­päällikkö Tommi Takamäki.

Pohjalainen, Takamäki ja Koivisto uskovat pilvi­poh­jaisesti ohjattavan TopAirin menes­tykseen kuin vuoreen.

- Tällä hetkellä tilanne näyttää erittäin hyvältä. Kunhan tuotteen myynti saadaan kunnolla vauhtiin, niin työnte­ki­jöitäkin tullaan rekry­toimaan lisää. Myös kansain­vä­lis­tyminen edellyttää lisää asian­tun­tijoita, joita Lahden seudulla on hyvin saatavilla, Pohjalainen päättää.

"Asiak­kuus­päällikkö Marian Vainiomäen avulla saimme toimivat tilat. Hän oli meidän suuntaamme aktii­visesti yhteydessä ja auttoi myös paikal­lisessa verkos­toi­tu­misessa." - Aki Pohjalainen

Ylimmässä kuvassa vasemmalta katsottuna Tomi Koivisto, Aki Pohjalainen ja Tommi Takamäki.

Lisää lahden seudun menestystarinoita

Karluxin toimi­tus­johtaja Juha-Pekka Karjalainen kasaamassa lamppua.
Lahden seudun menestystarina

Karluxin muutto Paassiltaan Vt 12 uuden kehätien varteen: mittava tilaus ja uusi tuote

Lue lisää
Helsingin yliopiston ympäristötieteen professori Heikki Setälä, Uponorin tuotehallintapäällikkö Jaana Suur-Askola ja Vesijärvisäätiön ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen.
Lahden seudun menestystarina

Lahden seudun vesistöissä bisnespotentiaalia

Lue lisää
Lahden seudun menestystarina

Saviria Palvelukodit investoi 6,2 miljoonaa euroa Lahteen ja laajentaa toimintaansa Päijät-Hämeessä

Lue lisää
close