#LahtiBusinessRegion

Fa­zer va­lit­si Lah­den – Uut­ta ma­keis­teh­das­ta suun­ni­tel­laan Pip­po-Ku­ja­laan

Fazer on allekir­joittanut yhteis­työ­so­pimuksen Lahden kaupungin kanssa tontin varaa­misesta makeis­tehtaalle Pippo-Kujalan teolli­suusa­lueelta. Yhteis­työ­sopimus on osa tehtaan perus­suun­nit­te­lu­vaihetta ja edeltää varsinaista kiinteis­tö­kauppaa ja inves­toin­ti­päätöstä, joka on odotet­tavissa vuoden 2023 alkupuo­liskolla.  Tehda­sin­ves­toinnin edetessä uusi tehdas korvaisi nykyiset makeis­tehtaat Vantaalla ja Lappeen­rannassa. Toiminta siirtyisi uuteen tehtaaseen vaiheittain vuosien 2025–2027 aikana.

Fazerin strategisena tavoitteena on vahvistaa asemaansa Suomen johtavana kulut­ta­ja­tuo­teyhtiönä ja vauhdittaa kasvua muissa Pohjoismaissa. Kulut­ta­ja­lähtöiset innovaatiot, trendikkäät kategoriat ja ruoka­tek­nologia edistävät yhtiön strategisten painopis­tea­lueiden saavut­tamista. Osana strategian toteut­tamista Fazer kertoi tammikuussa 2022 suunnit­te­levansa uutta huippuluokan makeis­tehdasta. Toteu­tuessaan investointi vastaisi tulevaisuuden kulut­ta­jao­do­tuksiin ja ympäris­tö­vaa­ti­muksiin sekä parantaisi työsken­te­ly­olo­suhteita ja kotimaisen valmistuksen kilpai­lukykyä.

Toteu­tuessaan uusi tehdas korvaisi nykyiset makeis­tehtaat Vantaalla ja Lappeen­rannassa, jotka ovat palvelleet Fazeria jo vuosi­kymmenien ajan. Inves­toin­tihanke on nyt edennyt perus­suun­nit­te­lu­vai­heeseen, joka on edellytys varsi­naiselle inves­toin­ti­pää­tökselle. Osana tätä suunnit­te­lu­vaihetta Fazer on allekir­joittanut yhteis­työ­so­pimuksen Lahden kaupungin kanssa. Sopimuksen mukaisesti Lahti varaa Fazerille 34 hehtaarin kokoisen alueen Pippo-Kujalan teolli­suusa­lueelta.


"Lahti on vakuuttanut meidät kokonais­val­taisella lähes­ty­mi­sellään. Lahti tarjoaisi erinomaiset puitteet työnte­kijöiden sujuvaan arkeen, joka on pitkällä aikavälillä perus­e­dellytys henkilöstön hyvin­voinnille ja saata­vuudelle." -Markus Hällström, Fazer Makeisten toimi­tus­johtaja

 

”Paikkakunnan valintaan ovat vaikuttaneet lukuisat eri tekijät ja olemme huolel­lisesti arvioineet kymmeniä eri vaihtoehtoja uuden tehtaan kotikau­pungiksi. Lahti on vakuuttanut meidät kokonais­val­taisella lähes­ty­mi­sellään. Nykyiset tehtaat työllistävät noin 900 henkeä ja Lahti tarjoaisi erinomaiset puitteet työnte­kijöiden sujuvaan arkeen, joka on pitkällä aikavälillä perus­e­dellytys henkilöstön hyvin­voinnille ja saata­vuudelle. Muualla asuville Lahti on liiken­neyh­teyksien ansiosta hyvin saavu­tet­tavissa. Ehdolla oleva maa-alue on tarpeisiimme nähden tarpeeksi suuri ja mahdollistaa makeis­tehtaan kehit­tymisen myös tulevai­suudessa. Pippo-Kujalan teolli­suusalue on logis­tisesti ja raken­nus­tek­nisesti hyvä ratkaisu.” sanoo Fazer Makeisten toimi­tus­johtaja Markus Hellström.

”Fazerin ja Lahden yhteistyöllä on pitkä historia ja tarjoamme Fazerille erityisen toimin­taym­päristön myös tulevai­suudessa. Olemme myös mukana auttamassa Fazeria ympäris­tö­ta­voitteiden saavut­ta­misessa, sillä Lahden tavoitteena on olla ensim­mäisenä suoma­lais­kau­punkina hiili­neutraali jo vuonna 2025. Henki­löstölle Lahti tarjoaa suuren kaupungin edut ihmisen­ko­koisessa mitta­kaavassa: palvelut ovat lähellä, virkis­tys­mah­dol­lisuudet ovat kattavat ja päiväkoti- ja koulu­verkosto on Suomen nykyai­kaisempia. Meille olisi suuri kunnia saada olla Fazerin Sinisen ja Mariannen uusi kotikaupunki” toteaa Lahden kaupun­gin­johtaja Pekka Timonen. Fazerilla on pitkät perinteet Lahdessa. Vuonna 1958 Fazer osti Oululaisen leipomon ja vuonna 1971 Lahteen raken­nettiin oma mylly. Kärpä­senmäen tehda­sa­lueella toimii lisäksi hapan­korp­putehdas ja huhtikuussa avattu kaurak­sy­li­to­litehdas. Lahdessa toimii myös Fazerin gluteeniton leipomo. Fazer työllistää tällä hetkellä Lahdessa noin 600 henkilöä.

Toiminta nykyisissä makeis­tehtaissa jatkuu normaalisti useiden vuosien ajan. Meneillään olevan perus­suun­nit­te­lu­vaiheen tavoitteena on luoda tehdas­suun­nitelma, jonka perusteella mahdollinen inves­toin­tipäätös voidaan tehdä vuoden 2023 alkupuo­liskolla. Yhteis­työ­so­pimuksen allekir­joit­ta­misesta ei seuraa muutos­neu­vot­te­lu­tarvetta. Muutos­neu­vottelut työpaikan sijainnin mahdol­lisesta muuttu­misesta on jo käyty alkuvuodesta 2022.

 

Lisätietoja:

Liisa Eerola, viestin­tä­johtaja, Fazer Makeiset, puh.  044 710 8860 liisa.eerola@fazer.com

Fazerin media­puhelin palvelee arkisin klo 8.00–16.00, puh. 040 668 2998, media@fazer.comVeera Hämäläinen, viestin­tä­johtaja, Lahden kaupunki puh. 044 482 6992 veera.hamalainen@lahti.fi

 

 

Lisää lahden seudun menestystarinoita

Lahden seudun menestystarina

Lahden seudulla jalostetaan sähköisestä liikenteestä uutta bisnestä

Lue lisää
Lahden kaupun­gin­geodeetti Juha Helminen ja Viking Malt Groupin hallituksen puheen­johtaja Pär-Gustaf Relander istumassa työmaalla ja katsomassa karttaa.
Lahden seudun menestystarina

Pippo-Kujalan yritysalue laajenee – Viking Malt kehuu logistista sijaintia

Lue lisää
Lahden seudun menestystarina

Ruotsalainen startup Nordic Timber Labs perustaa ensimmäisen tuotantolaitoksen Lahteen

Lue lisää
close