#LahtiBusinessRegion

Fa­zer va­lit­si Lah­den – Uut­ta ma­keis­teh­das­ta suun­ni­tel­laan Pip­po-Ku­ja­laan

Fazer on allekir­joittanut yhteis­työ­so­pimuksen Lahden kaupungin kanssa tontin varaa­misesta makeis­tehtaalle Pippo-Kujalan teolli­suusa­lueelta. Yhteis­työ­sopimus on osa tehtaan perus­suun­nit­te­lu­vaihetta ja edeltää varsinaista kiinteis­tö­kauppaa ja inves­toin­ti­päätöstä, joka on odotet­tavissa vuoden 2023 alkupuo­liskolla.  Tehda­sin­ves­toinnin edetessä uusi tehdas korvaisi nykyiset makeis­tehtaat Vantaalla ja Lappeen­rannassa. Toiminta siirtyisi uuteen tehtaaseen vaiheittain vuosien 2025–2027 aikana.

Fazerin strategisena tavoitteena on vahvistaa asemaansa Suomen johtavana kulut­ta­ja­tuo­teyhtiönä ja vauhdittaa kasvua muissa Pohjoismaissa. Kulut­ta­ja­lähtöiset innovaatiot, trendikkäät kategoriat ja ruoka­tek­nologia edistävät yhtiön strategisten painopis­tea­lueiden saavut­tamista. Osana strategian toteut­tamista Fazer kertoi tammikuussa 2022 suunnit­te­levansa uutta huippuluokan makeis­tehdasta. Toteu­tuessaan investointi vastaisi tulevaisuuden kulut­ta­jao­do­tuksiin ja ympäris­tö­vaa­ti­muksiin sekä parantaisi työsken­te­ly­olo­suhteita ja kotimaisen valmistuksen kilpai­lukykyä.

Toteu­tuessaan uusi tehdas korvaisi nykyiset makeis­tehtaat Vantaalla ja Lappeen­rannassa, jotka ovat palvelleet Fazeria jo vuosi­kymmenien ajan. Inves­toin­tihanke on nyt edennyt perus­suun­nit­te­lu­vai­heeseen, joka on edellytys varsi­naiselle inves­toin­ti­pää­tökselle. Osana tätä suunnit­te­lu­vaihetta Fazer on allekir­joittanut yhteis­työ­so­pimuksen Lahden kaupungin kanssa. Sopimuksen mukaisesti Lahti varaa Fazerille 34 hehtaarin kokoisen alueen Pippo-Kujalan teolli­suusa­lueelta.


"Lahti on vakuuttanut meidät kokonais­val­taisella lähes­ty­mi­sellään. Lahti tarjoaisi erinomaiset puitteet työnte­kijöiden sujuvaan arkeen, joka on pitkällä aikavälillä perus­e­dellytys henkilöstön hyvin­voinnille ja saata­vuudelle." -Markus Hällström, Fazer Makeisten toimi­tus­johtaja

 

”Paikkakunnan valintaan ovat vaikuttaneet lukuisat eri tekijät ja olemme huolel­lisesti arvioineet kymmeniä eri vaihtoehtoja uuden tehtaan kotikau­pungiksi. Lahti on vakuuttanut meidät kokonais­val­taisella lähes­ty­mi­sellään. Nykyiset tehtaat työllistävät noin 900 henkeä ja Lahti tarjoaisi erinomaiset puitteet työnte­kijöiden sujuvaan arkeen, joka on pitkällä aikavälillä perus­e­dellytys henkilöstön hyvin­voinnille ja saata­vuudelle. Muualla asuville Lahti on liiken­neyh­teyksien ansiosta hyvin saavu­tet­tavissa. Ehdolla oleva maa-alue on tarpeisiimme nähden tarpeeksi suuri ja mahdollistaa makeis­tehtaan kehit­tymisen myös tulevai­suudessa. Pippo-Kujalan teolli­suusalue on logis­tisesti ja raken­nus­tek­nisesti hyvä ratkaisu.” sanoo Fazer Makeisten toimi­tus­johtaja Markus Hellström.

”Fazerin ja Lahden yhteistyöllä on pitkä historia ja tarjoamme Fazerille erityisen toimin­taym­päristön myös tulevai­suudessa. Olemme myös mukana auttamassa Fazeria ympäris­tö­ta­voitteiden saavut­ta­misessa, sillä Lahden tavoitteena on olla ensim­mäisenä suoma­lais­kau­punkina hiili­neutraali jo vuonna 2025. Henki­löstölle Lahti tarjoaa suuren kaupungin edut ihmisen­ko­koisessa mitta­kaavassa: palvelut ovat lähellä, virkis­tys­mah­dol­lisuudet ovat kattavat ja päiväkoti- ja koulu­verkosto on Suomen nykyai­kaisempia. Meille olisi suuri kunnia saada olla Fazerin Sinisen ja Mariannen uusi kotikaupunki” toteaa Lahden kaupun­gin­johtaja Pekka Timonen. Fazerilla on pitkät perinteet Lahdessa. Vuonna 1958 Fazer osti Oululaisen leipomon ja vuonna 1971 Lahteen raken­nettiin oma mylly. Kärpä­senmäen tehda­sa­lueella toimii lisäksi hapan­korp­putehdas ja huhtikuussa avattu kaurak­sy­li­to­litehdas. Lahdessa toimii myös Fazerin gluteeniton leipomo. Fazer työllistää tällä hetkellä Lahdessa noin 600 henkilöä.

Toiminta nykyisissä makeis­tehtaissa jatkuu normaalisti useiden vuosien ajan. Meneillään olevan perus­suun­nit­te­lu­vaiheen tavoitteena on luoda tehdas­suun­nitelma, jonka perusteella mahdollinen inves­toin­tipäätös voidaan tehdä vuoden 2023 alkupuo­liskolla. Yhteis­työ­so­pimuksen allekir­joit­ta­misesta ei seuraa muutos­neu­vot­te­lu­tarvetta. Muutos­neu­vottelut työpaikan sijainnin mahdol­lisesta muuttu­misesta on jo käyty alkuvuodesta 2022.

 

Lisätietoja:

Liisa Eerola, viestin­tä­johtaja, Fazer Makeiset, puh.  044 710 8860 liisa.eerola@fazer.com

Fazerin media­puhelin palvelee arkisin klo 8.00–16.00, puh. 040 668 2998, media@fazer.comVeera Hämäläinen, viestin­tä­johtaja, Lahden kaupunki puh. 044 482 6992 veera.hamalainen@lahti.fi

 

 

Lisää lahden seudun menestystarinoita

Lahden kaupun­gin­geodeetti Juha Helminen ja Viking Malt Groupin hallituksen puheen­johtaja Pär-Gustaf Relander istumassa työmaalla ja katsomassa karttaa.
Lahden seudun menestystarina

Pippo-Kujalan yritysalue laajenee – Viking Malt kehuu logistista sijaintia

Lue lisää
Hersapuun toimistorakennus ja pihapuita sekä pensaita aurkoisena päivänä.
Lahden seudun menestystarina

Puualan toimijoita etsitään Hersapuun puunjalostamoon

Lue lisää
Entoksen Tomi Koivisto, Aki Pohjalainen ja Tommi Takamäki seisovat toimistolla.
Lahden seudun menestystarina

Ilmanvaihtoratkaisujen asiantuntija Entos siirsi yksikkönsä Lahteen - perusteena keskeinen sijainti

Lue lisää
close