#LahtiBusinessRegion

Hanna Ylä-Monosesta Päijät-Hämeen Vil­jaklusterin uusi puheen­johtaja

Fazer Myllyn johtaja Jarkko Arrajoki luovutti vuoden vaihteessa Viljaklusterin puheen­johtajan kaulimen Villähteen Leivän toimi­tus­johtaja Hanna Ylä-Monoselle. Jo 20 vuotta toimineen, kierto­talouden edellä­kä­vi­jäy­ritysten muodostaman Viljaklusterin vahvuus on kummankin mukaan toimivassa yhteistyössä.

- Puheen­joh­ta­ja­kau­deltani päällimmäisenä jäi mieleen vahva yhdessä tekemisen meininki. Päivitimme Viljaklusterin strategian ja valitsimme uusiksi keihäänkärjiksi tuote­ke­hityksen, osaavan työvoiman turvaamisen koulutuksen keinoin sekä kluste­riy­ritysten välisen yhteistyön tiivistämisen viennin osalta. Myös maailman puhtain pohjavesi otetaan jatkossa entistäkin vahvemmin klusterin teemoihin mukaan, Viljaklusterin puheen­joh­ta­juudesta vuoden 2023 vaihteessa luopunut Jarkko Arrajoki summaa. 

Hän kertoo Viljaklusterin tiivistäneen koulu­tusyhteistyötä muun muassa maakun­nal­lisesti toimivan Koulu­tuskeskus Salpauksen kanssa, joka liittyi hiljattain klusterin toimijaksi. Myös yhteistyö Hämeen ammat­ti­kor­keakoulun, LUT-yliopiston ja LAB ammat­ti­kor­keakoulun kanssa on tiivistynyt entisestään. 

Uusi toimintaympäristö, monipuolinen laitekanta ja LABin asian­tuntijat mahdol­listavat ketterämpiä tuote­ko­keiluja viljaklus­te­riy­ri­tyksille ja muille paikal­lisille toimijoille.  

Erityisen iloinen Arrajoki on LAB-ammat­ti­kor­keakoulun Lahden kampukselle parhaillaan rakenteilla olevasta tuote­ke­hi­tys­la­bo­ra­toriosta, jonka käynnistämisessä Viljaklusteri on vahvasti mukana. 

- Tuote­ke­hi­tys­la­bo­ra­toriossa voidaan testata ja kehittää erilaisia elintar­vikkeita ja niiden tuotan­to­me­netelmiä sekä tutkia ja parantaa tuotteiden ominai­suuksia. Myös pienten koe-erien valmis­taminen kulut­ta­ja­tes­taukseen on mahdollista, hän kertoo. 

Uusi toimintaympäristö, monipuolinen laitekanta ja LABin asian­tuntijat mahdol­listavat ketterämpiä tuote­ko­keiluja viljaklus­te­riy­ri­tyksille ja muille paikal­lisille toimijoille. 

- Viljaklusterin leipä- ja juomaketjun toimijat tarvitsevat paikallisen, joustavan ja monipuolisen kehittämisympäristön. Olemme iloisia, että LAB-ammat­ti­kor­keakoulu otti haasteen vastaan, ja voimme yhteistyössä rakentaa tilat, joissa tehdään tulevaisuuden innovaatioita, Arrajoki toteaa. 

Vienti kasvuun

Jarkko Arrajoen kaksi­vuotisen puheen­joh­ta­jakauden aikana lähes kaikki Viljaklusterin yritykset tekivät mittavia inves­tointeja. Euromääräisesti suurimpia olivat Viking Maltin uusi mallastamo, Fazerin ksyli­to­litehdas sekä Hartwallin ja Lahti Energian yhteinen biokaa­sulaitos. 

"Koulu­tukseen ja tuote­ke­hi­tykseen tehtyjen satsausten myötä sekä kansallisen Ruokakampus-verkoston toimintaan liittyen liittyen Viljaklusterin rooli tulee entisestään kasvamaan myös kansainvälisessä elintar­vi­ke­viennissä." Hanna Ylä-Mononen

Hanna Ylä-Mononen tarttuu Viljaklusterin puheen­johtajan kaulimeen erittäin mielen­kiin­toisessa vaiheessa. Hän luonnehtii Päijät-Hämettä Suomen vilja- ja juomao­saamisen Piilaaksoksi, jossa on valtakunnan paras leipä- ja juoma­teol­lisuuden asian­tuntemus. 

- Strategian päivittäminen kirkasti tavoitteita ja tekemisen suunta­viivoja. Vaikka koronan kanssa on eletty vaikeita aikoja, yhteisiä asioita on viety sinnikkäästi eteenpäin. Koulu­tukseen ja tuote­ke­hi­tykseen tehtyjen satsausten myötä sekä kansallisen Ruokakampus-verkoston toimintaan liittyen liittyen Viljaklusterin rooli tulee entisestään kasvamaan myös kansainvälisessä elintar­vi­ke­viennissä, Ylä-Mononen kertoo.  

viljaklusteri_arrajoki_ylä-mononen_kaulin20230105_17.jpg

Viljaklusterin sekä siihen kuuluvien yritysten kotimaisen tunnettuuden lisäksi tavoitteena on kasvattaa myös Päijät-Hämeen maakun­nallista tunnettuutta. 

- Toivomme, että maailman parhaasta pohjavedestä ja puhtaista viljaraaka-aineista jalos­tettujen tuotteiden alkuperä tunnistetaan ennen pitkää ympäri maailmaa. Vielä jokunen vuosi sitten tällainen ajatus tuntui kovin mahti­pon­tiselta, mutta enää se ei ole lainkaan epärealistista. Meillä on jo nyt useita tuotteita, jotka tunnetaan laajalti maailmalla, Hanna Ylä-Mononen sanoo. 

Arrajoki ja Ylä-Mononen haluavat yhteisesti kiittää Lahden Seudun Kehitys LADECia sekä liike­toi­min­takehittäjä Jari Eskolaa kaikkien Viljaklusterin yritysten puolesta kluste­ri­toiminnan koolle kutsuvana voimana, koordi­noijana ja primus motorina toimi­misesta. 

 

--------------

 

Hanna Ylä-Mononen
Päijät-Hämeen Viljaklusteri, pj
+358 (0) 44 504 9266, hanna.yla-mononen@villah­teenleipa.fi

Jari Eskola
Liike­toi­min­takehittäjä
+358 40 821 6403, jari.eskola@ladec.fi

 

--------------

Kansallinen Ruokakampus-konsepti

Vuoden 2022 joulukuussa julkaistiin Yhteinen ruokapöytä -keskus­te­lu­foorumin tilaama toimeen­pa­no­suun­nitelma Suomen elintar­vi­ke­viennin kolmin­ker­tais­ta­miseksi. Selvi­tyshenkilönä toiminut entinen ministeri Anne Berner esittää yhtenä toimeen­pa­no­suun­nitelman osa-alueena, että Suomeen perustetaan ns. Ruokakampus-konsepti osaamisen, innovaa­tioiden ja tuote­ke­hityksen lisäämiseksi.  

Ruoka­kam­pus­verkoston veturina toimii Helsingin yliopisto. Päijät-Hämeen Viljaklus­terilla on verkostossa vahva rooli yritys­ve­toisena vilja­tuot­teisiin keskittyvänä osaamis­kes­kuksena. 

Lähde: mmm.fi

 

--------------

Päijät-Hämeen Viljaklusteri -
Suomen mittavin ja monipuolisin viljao­saamisen keskittymä

Leipä- ja juomaketju | 600 m€ liikevaihto | 3000 työpaikkaa | 800 viljelijää | 43 000 ha vilje­lypinta-alaa |  2017–2023 yritysten inves­toinnit kokonai­suu­dessaan noin 160 m€

Päijät-Hämeen Viljaklusteri on vahvasti yritys­vetoinen klusteri, jossa Lahden Seudun Kehitys LADECilla on koordinoijan rooli. 

viljaklusteri_kaulin20230105_05.jpg

Lisää lahden seudun menestystarinoita

Lahden seudun menestystarina

Kivisampo Oy muutti Lahteen ja toi tullessaan 26 uutta työpaikkaa

Lue lisää
Jätekaivoja, joiden edustalla teksti
Lahden seudun menestystarina

Lahtelaisinnovaatio Ecowec kehittää jätevedestä lämpöä

Lue lisää
Preecon Juha-Matti Raappana työntää lastenvaunuja, Henrik Viitala pitelee pahvilaatikkoa ja Jani Laitinen on spinningpyörän selässä keskellä Lahden keskustaa.
Lahden seudun menestystarina

Neljä nuorta miestä, kolme verkkokauppaa ja 15 m€ liikevaihto

Lue lisää
close