#LahtiBusinessRegion

Lahden seudulla kehitetään hii­li­dioksidin tal­tee­notosta ja hyö­dyn­tä­misestä kestävää lii­ke­toimintaa

Hiili­dioksidin talteenoton teknologia on jo olemassa ja Lahden seudulla siitä pyritään aktii­visesti kehittämään uutta ja kestävää liike­toimintaa. Teknologian kehit­tämiseen ja kaupal­lis­tamiseen tarvitaan pilot­ti­hankkeita. Niistä uusimpia ovat Vähähiiliset referenssit -hanke sekä Hiiliketju-hanke, joissa yhdistyy Lahden seudun Kehitys LADECin, LUT-yliopiston, LAB-ammat­ti­kor­keakoulun, VTT:n ja LUKEN sekä paikallisten yritysten osaamisen. 

LADECin liike­toi­min­takehittäjä Jukka Selinin mukaan Vähähiiliset referenssit -hankkeen keskeinen tavoite on luoda alueille paikalliset hiili­dioksidin hyödyntämiseko­systeemit, tehdä hiili­dioksidin taltee­notosta ja hyödyntämisestä kestävää liike­toimintaa sekä turvata alueellinen CO2-omava­raisuus. 

- Referens­si­kohteet auttavat konkre­ti­soimaan hanketyötä ja kehittämään uutta liike­toimintaa esimerkkien avulla. Tavoit­teenamme on luoda malli, jota hankkeessa mukana olevat kotimaiset yritykset voivat hyödyntää esimerkiksi viennin kehittämisessä, Selin toteaa.

Hiiliketju-hankkeessa luodaan Suomeen kaksi hiili­dioksidia hyödyntävää ja kansainvälisesti merkittävää referens­sialuetta: pääkaupun­kiseutu ja Lahden – Lappeenrannan -seutu. Molemmilla alueilla on lukuisia hiili­dioksidin lähteitä ja käyttäjiä, mutta tuottajien ja käyttäjien yhdistäminen on vielä alkutekijöissään. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy on hankkeessa mukana fasili­taattorin roolissa. LADEC tukee yrityksiä kehittämään uusia ratkaisuja, verkottaa niitä yhteistyöhön ja kannustaa rohkeasti käynnistämään uusiin innovaa­tioihin perustuvia kokeiluja.

"Hiili­dioksidin uusiokäyttö on Hartwallille kannattavaa - omasta tuotannosta talteen otettu CO2 on valmiiksi lähestulkoon elintar­vi­ke­kelpoista." Sami Pohjanen, Hartwall

Hiili­dioksidia Hartwallin kuplien raaka-aineeksi

Hiili­dioksidin talteenottoa on tehty Lahden seudun yrityksissä jo pitkään. Paikalliset suury­ritykset uusiokäyttävät hiili­dioksidia pääasiassa omassa tuotan­nossaan. 

Hartwallilla oluen käymispro­sessista talteen otettava hiili­dioksidi käytetään uudelleen virvoi­tus­juomien kuplit­ta­misessa. Automaatio- ja energiapäällikkö Sami Pohjasen mukaan hiili­dioksidin uusiokäyttö on Hartwallille kannattavaa, sillä omasta tuotannosta talteen otettu CO2 on jo valmiiksi lähestulkoon elintar­vi­ke­kelpoista.

- Saamme noin puolet tarvit­se­mastamme hiili­diok­sidista omasta tuotannosta, toinen puolikas ostetaan ulkopuolelta. Hiili­dioksidia voitaisiin periaatteessa ottaa talteen myös lämpökeskuksemme savukaasuista ja hintojen puolesta se voisi jo olla kannat­tavaakin. Epäpuhtaan hiili­dioksidin puhdis­taminen elintarvikekäyttöön vaatisi kuitenkin mittavan laitein­ves­toinnin.

Puhdis­ta­matonta hiili­dioksidia voisi periaatteessa myydä myös sellaisenaan eteenpäin, esimerkiksi hollo­la­laiselle Carbo­naidelle. Se mineralisoi päivittäin jopa 5000 kiloa hiili­dioksidia ja pienentää siten kumppaninsa, Raken­nusbetoni- ja Elementin, sementin tarvetta betonin valmis­tuksessa.
Parhaillaan käynnissä olevissa hankkeissa pyritään selvittämään myös hiili­dioksidin varastointi- ja logis­tiik­ka­ky­symyksiä.

- Kaasun kuljettajia kyllä on, mutta se missä muodossa hiili­dioksidia on järkevä kuljettaa, on vielä ratkai­sematta. Kaasuna sitä ei kannata viedä ja nesteenä sen kuljet­taminen vaatisi paineis­tamista ja jäähdyttämistä. Elintar­vi­ke­kelpoista hiili­dioksidia ei nykyisillä rahti­hinnoilla myöskään kannata kuljettaa kovin kauas. Tulevai­suudessa tilanne voi kuitenkin olla toinen ja olemme kiinnostuneet tutkimaan ja selvittämään asiaa, Sami Pohjanen toteaa. 


Hiili­dioksidin hyödyntämisessä kasvu­po­ten­tiaalia

Vaikka teknologia vaatii vielä kehittämistä, on hiili­dioksidin taltee­notolla ja hyödyntämisellä poten­tiaalia kasvaa valtavaksi markkinaksi sekä ilmastoa pelas­tavaksi liike­toi­minnaksi. VTT:n mukaan talteenotto tarjoaa keinon pysäyttää hiili­diok­si­di­pi­toisuuden nousu ilmakehässä tai jopa kääntää sen laskuun. 
- Hiili­dioksidin talteenoton, hyötykäytön ja varas­toinnin teknologiat tarjoavat tulevai­suudessa lukemattomia erilaisia liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuksia, Jukka Selin arvioi. 


Hiili­dioksidia tarvitaan panimo­teol­lisuuden lisäksi muun muassa kasvi­huoneissa sekä betoni- ja muovi­teol­li­suudessa. Myös kaikki liiken­ne­polt­toaineet ja useimmat kemialliset tuotteet voidaan valmistaa kierrätetystä hiili­diok­sidista ja puhtaasta vedystä. Tähän mahdol­li­suuteen on tarttunut muun muassa Lahti Energia, joka suunnittelee parhaillaan yhdessä Nordic Ren-Gasin kanssa Kymijärven voima­laitoksen kylkeen Suomen suurinta vetyta­lous­keskittymää. 


Uudella tuotan­to­lai­toksella uusiutuvan metaanin tuotannossa syntyvä hukkalämpö otetaan talteen ja hyödynnetään kaukolämpöverkossa. Ilmastopäästöt vähenevät kahta kautta: päästöjä tuottavien polttoaineiden käyttöä korvautuu hukkalämmöllä Lahti Energian lämmöntuotannossa, ja hiili­dioksidia otetaan talteen uusiutuvan metaanin tuotantoa varten. 


Ferroplanin Ferropower - kumppaneita tarvitaan

Hyviä ideoita ja yhteistyökumppaneita kaipaa myös orimat­ti­lalaisen Ferroplanin pääomistaja ja hallituksen puheen­johtaja Pentti Patosalmi
Ferroplanin ideoima, merikontteihin rakennettu Ferropower-energian­tuot­tolaitos muuttaa teolli­suudessa, kaupan alalla sekä kotita­louksissa syntyvän likaisen muovin energiaksi. Yhden megawatin energian­tuot­to­laitoksen teho vastaa noin 500 omako­titalon vuotuista lämmönkulutusta.
Polttoprosessin yhteydessä syntyvistä savukaasupäästöistä on mahdollisuus ottaa talteen hiili­dioksidia, jos siihen löytyy tekno­logisen ratkaisun tarjoava kumppani.

- Tutkimme parhaillaan erilaisia talteen­ot­to­tek­no­logioita. Merikonttiimme sopivaa ratkaisua ei ole vielä löytynyt, mutta laite­val­mis­tajilla on selvästi kiinnostusta sellaisen kehittämiseen, Patosalmi iloitsee.  

"Puhtaan energian tuotanto ja sivujakeiden hyödyntäminen ovat vahvasti tulevaisuutta." 
~Pentti Patosalmi, Ferroplan

Ihanne­ti­lanteessa Ferropower muuttaisi kaikki sivuvirtansa energiaksi, erottelisi hiili­dioksidin muista savukaasuista ja varastoisi sen jatko­ja­lostusta varten. 

- Puhtaan energian tuotanto ja sivujakeiden hyödyntäminen ovat vahvasti tulevaisuutta. Pienvoi­ma­lai­toksemme hiili­dioksidia voisi hyödyntää esimerkiksi polttopro­sessissa käytettävän lisäaineen valmis­tukseen, Patosalmi ideoi. 

- Kun maapallon fossiiliset polttoaineet vähenevät, katseet kääntyvät muihin vaihtoehtoihin. Niiden kehittämiseen tarvitaan tiivistä yrity­syhteistyötä sekä yhteisiä kehitys­hankkeita, joissa olemme innolla mukana. 

 

Pääkuva: Kuvassa vasemmalla kesäkuussa avatun biokaa­sulaitos, jossa Lahti Energian ja Hartwallin yhteistyönä tuloksena otetaan oluen­pa­ne­misessa sivutuotteena syntyvästä mäskistä talteen energiaa. Keskellä hiili­dioksidin talteenotoon liittyvä kompressori, joka nostaa käymispro­sessista talteen otetun hiili­diok­si­dikaasun paineen noin 20 bar:iin ja siirtää hiili­dioksidin seuraavaksi puhdis­tuspro­sessiin. Oikealla Hartwallin automaatio- ja energiapäällikkö Sami Pohjanen

 

Lisätietoa:
Jukka Selin
Liike­toi­min­takehittäjä, kierto­ta­lous­asian­tuntija
jukka.selin@ladec.fi  |  +358 40 521 6071

Paijat-Hameen-liitto_logo_FI_pysty_valkotausta.jpg

 Artikkeli on osa  Vähähiiliset Referenssit -hanketta. Hanke toteutetaan Päijät-Hämeen liiton myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha (AKKE) -rahoi­tuksella.

 

Lisää lahden seudun menestystarinoita

Jollos Vauhtikarkki -pakkauksia etualalla, taustalla tuotantolinjasto
Lahden seudun menestystarina

Potential Foods rakensi Nosht Vauhtikarkkien tuotantolinjaston Hartolaan

Lue lisää
SansOxin Mikael Seppälä lammen rannalla, ottamassa vettä lasiin.
Lahden seudun menestystarina

Lahtelaistunut SansOx tarjoaa ratkaisun globaaliin vesikriisiin

Lue lisää
Marianne-karkkeja liukuhihnalla.
Lahden seudun menestystarina

Fa­zer va­lit­si Lah­den – Uut­ta ma­keis­teh­das­ta suun­ni­tel­laan Pip­po-Ku­ja­laan

Lue lisää
close