#LahtiBusinessRegion

Lahden seudulta maailmalle - Ovi­val­mistaja JELD-WEN kasvaa ja kehittyy

Asikkalan Vääksyssä toimivan ovival­mistaja JELD-WEN Suomi Oy:n liike­toiminta on ollut viime vuodet tasaisessa kasvussa. Maail­man­laa­juisessa konsernissa se ei kuitenkaan riitä, sillä tuotannon tehokkuuden ja liike­toiminnan tuloksen on yllettävä asetettuihin tavoit­teisiin. Toimi­tus­johtaja Mauri Ruhasta kilpailu ei kuitenkaan pelota. Hän sanoo, että se haastaa kehittämään liike­toimintaa entistäkin tehok­kaammaksi.

JELD-WEN Suomi Oy:n Asikkalassa sijait­sevalla pääkont­torilla ja tehtaalla on pitkät perinteet, sillä ovituotanto alkoi samalla tontilla jo vuonna 1946. Samana vuonna perus­tettiin lasikui­tutehdas Kuopioon, jossa ovituotanto käynnistyi 1970-luvulla. Yhtiön kolmas tuotan­tolaitos sijaitsee Alavudella.

Vuodesta 2014 asti yhtiön toimi­tus­johtajana työskennellyt Mauri Ruhanen kertoo JELD-WENin kasvavan markkinoita voimak­kaammin. Menestystä on tukenut muun muassa lisääntynyt vientimyynti ja henki­lös­tö­joh­tamisen kehit­tämiseen panos­taminen.

Tuotteiden ekologisyys, jälji­tettävyys ja hiili­ja­lanjäljen pienuus vaikuttavat yhä enemmän kuluttajien ostopää­töksiin.

- Vastuullisuus on meille tärkeää, joten kehitämme sekä toimintaamme että tuotteitamme jatkuvasti. Esimerkiksi uudessa ECO-ulko-ovimal­lis­tossamme on käytetty öljypohjaisen eristeen sijaan puukui­tu­ra­kennetta. Suurin osa sisäovienkin materi­aaleista on puupohjaisia, ja kestävän metsä­talouden varmis­ta­miseksi kaikki puuma­te­riaalit ovat jälji­tet­tävissä läpi koko prosessin.

Sujuvat yhteydet kaikkialle Suomeen

Sujuvien liiken­neyh­teyksien ansiosta tuotteet liikkuvat sujuvasti JELD-WENin Vääksyn logis­tiik­ka­ter­mi­naalista asiakkaille eri puolille Suomea ja Helsingin sataman kautta muihin maihin.

JELD-WENin Vääksyn logis­tiik­ka­ter­mi­naalista Vuosaaren satamaan ajaa noin puoles­satoista tunnissa. VT12 Lahden eteläisen kehätien valmis­tumisen myötä liiken­neyhteydet ovat nopeutuneet entisestään. Se on tärkeää myös kulje­tuksista vastaavalle yhteis­työ­kump­panille, joka mittaa tarkasti hiili­ja­lan­jälkeään.

 

JELD-WENin Vääksyn logis­tiik­ka­ter­mi­naalista Vuosaaren satamaan ajaa noin puoles­satoista tunnissa.

 

- Pyrimme kehittämään myös tuotteidemme logis­tiikkaa yhteistyössä siten, että kulje­tuksista aiheutuu mahdol­lisimman vähän päästöjä ja ympäris­tö­haittaa, Ruhanen jatkaa.

JELD-WENin tärkeimpiä asiakkaita ovat raken­nus­liikkeet ja rautakaupat, jotka huolehtivat kulut­ta­ja­myynnistä. Vaikka JELD-WENillä ei ole suoraa kulut­ta­ja­myyntiä, tehdään kulut­tajille suunnattua brändityötä jatkuvasti.

- Digita­lisaatio on mullistanut ihmisten ostokäyt­täy­tymisen. He etsivät inspi­raatiota sosiaa­lisessa mediassa ja tietoa netti­sivuilta, joihin mekin satsaamme. Brändin on oltava näkyvillä ja ihmisten mielissä siinä kohtaa, kun raken­taminen tai vaikka kodin sisäovien päivitys on ajankohtaista, Ruhanen kertoo.

JELD-WENin brändiin liittyy myös työnan­ta­ja­mie­likuvan raken­taminen. Osaavaa työvoimaa on Ruhasen mukaan ollut saatavilla riittävästi. Rekrytoivia koulutuksia on järjestetty tarpeen mukaan yhdessä TE-keskuksen kanssa.

- Ovituotanto on käsityö­valtaista puuse­päntyötä ja tuotan­nossamme elää vahva kisäl­li­perinne. Yksit­täisiin työtehtäviin ei ole olemassa tiettyä opintopolkua tai koulu­tusalaa, vaikka puuse­pän­teol­lisuuden ymmär­ryksestä toki apua onkin. Ovien valmistuksen työtehtävät opitaan ja opetetaan kädestä pitäen, Ruhanen jatkaa.

Paikallista yhteistyötä

Tuotannon tehokkuus ja tuottavuus ovat Mauri Ruhasen mukaan kaiken A ja O, sillä kilpailu on kovaa. Ruhanen katsoo kuitenkin luottavaisin mielin tulevai­suuteen ja sanoo laittavansa hyvän kiertämään aina kun se on mahdollista. Esimerkkinä toimii yhteistyö paikallisten raaka-ainetoi­mittajien ja alihank­kijoiden kanssa.

- Aina kun globaaliin toimin­ta­malliimme sopii, hyödynnämme Lahden seudulla toimivia yhteis­työ­kump­paneita. Suosimme kotimaisia ja mieluiten paikallisia toimittajia sekä alihank­kijoita. Jos kumppanimme toimii globaalisti, tällä voi tarjoutua mahdollisuus solmia konser­nitason yhteis­työ­sopimus, jolloin tuotteille on hyvässä lykyssä kysyntää ympäri maailmaa, Ruhanen iloitsee.

Tj Mauri Ruhanen hymyilee osoittaen JELD-WENin sinistä ovea.Ovival­mistaja JELD-WEN Suomi Oy:n pääkonttori sijaitsee Vääksyssä, noin puolentoista tunnin päässä Helsingistä. Toimi­tus­johtaja Mauri Ruhanen korostaa, että vastuullisuus on JELD-WENille tärkeää sekä logis­tiikassa että tuotannossa ja tuotteissa.

Lisää lahden seudun menestystarinoita

Lahden seudun menestystarina

Kivisampo Oy muutti Lahteen ja toi tullessaan 26 uutta työpaikkaa

Lue lisää
Lahden seudun menestystarina

Lahden seutu on verkkokaupan huippupaikka

Lue lisää
Preecon Juha-Matti Raappana työntää lastenvaunuja, Henrik Viitala pitelee pahvilaatikkoa ja Jani Laitinen on spinningpyörän selässä keskellä Lahden keskustaa.
Lahden seudun menestystarina

Neljä nuorta miestä, kolme verkkokauppaa ja 15 m€ liikevaihto

Lue lisää
close