#LahtiBusinessRegion

Lahden seudulla jalostetaan säh­köisestä lii­kenteestä uutta bisnestä

Lahden seudun yritykset, julkiset toimijat, korkeakoulut ja kaupunki ovat tiiviisti mukana liikenteen sähköis­tymisen globaalissa murroksessa. Niiden yhdessä perustama Lahden seudun sähköisen liikenteen klusteri jatkaa Euroopan Ympäris­tö­pää­kau­pun­kivuoden tarinaa, joka on jo poikinut LUT-yliopistoon Suomen ensimmäisen sähköisen liikenteen professuurin.

- Liiken­neinfran päästöjen vähentäminen on iso kokonaisuus. Sähköisen liikenteen murros on vasta alkamassa, LUT-yliopiston energiajärjestelmien tiedekunnan dekaani Olli Pyrhönen toteaa.
Lahteen perustettu sähköisen liikenteen klusteri toimii murroksen etujoukoissa. Klusterin toimijoiden yhteisenä tavoitteena on kehittää uusia tuotteita ja palveluita kotimaahan ja vientiin, tutkimuksen ja yritysten yhteistyöllä. 

Liikennejärjestelmien muutos edellyttää Pyrhösen mukaan jakeluinfraa, mutta myös monenlaista muuta osaamista. 
- Jakeluinfran integroiminen älykkääseen sähköverkkoon sekä palve­lu­kon­septien ja infor­maa­tio­pal­veluiden raken­taminen ovat vasta alkutekijöissä. Aihe on myös ajoneu­vo­tek­nisesti kiinnostavaa: kun puhutaan tehotiheistä sähkömoottoreista, nestejäähdytteisestä tehoe­lekt­ro­niikasta ja niiden ohjaus­tek­niikasta, alan yrityksille on luvassa runsaasti mielen­kiintoisia tekno­lo­gia­haasteita. LUT-yliopistolla on pitkä historia liikenteen sähköteknisistä ratkaisuista, johon Lahden kampuksen uusi profes­suurikin tulee nojaamaan vahvasti, Pyrhönen arvioi.

Olli Pyrhönen.jpeg

Ilmastonlämpeneminen generoi muutosta

Suomen ensimmäisen sähköisen liikenteen professuurin perus­taminen Lahteen viideksi vuodeksi vaati noin miljoonan euron rahoituksen. LUT-yliopiston professuurin sekä perus­tettavan tutki­musryhmän rahoittajina on joukko päijäthämäläisiä yrityksiä ja säätiöitä. 
Lahden kaupungin lisäksi mukana ovat sähköautojen lataus­laitteita valmistava Kempower, teollisuus- ja talotekniikan asian­tun­ti­jayritys LSK Group, Lahti Energia, Lahden teolli­suusseuran säätiö, Kestävä Lahti-säätiö ja PHP-säätiö.
-On ollut hienoa nähdä, että Euroopan Ympäristöpääkaupun­kivuoden teemat eivät ole jäämässä ilmaan, vaan ne toimivat lähtölaukauksena uudelle yhteistyöfoorumille, joka mahdollistaa osaltaan myös alan koulutuksen kehit­tymisen, LSK Groupin toimi­tus­johtaja ja Lahden seudun sähköisen liikenteen klusterin puheen­johtaja Perttu Ryynänen iloitsee. 

Hän luonnehtii sähköisen liikenteen klusteria alan yritysten, oppilaitosten sekä viran­omaisten yhteistyöalustaksi ja foorumiksi, joka on Lahden Seudun Kehitysyhtiö LADECin fasili­toimana synnyttänyt lyhyessä ajassa hedelmällisen vuoro­puhelun klusterin toimijoiden välille.

Lahden seudun sähköisen liikenteen klusterin tavoitteena on toimia kiinteässä yhteistyössä myös kansal­lisissa sekä kansainvälisissä verkostoissa.
-Käynnissä on ennen näkemättömän nopea tekno­loginen murros. Tiukentuva regulaatio sekä kuluttajien huoli ilmas­ton­muu­toksesta ovat generoimassa nopean muutoksen liiken­teeseen. Sähköautojen suosio kasvaa, mutta monikaan ei tiedosta, että sähköinfraa eli sitä, miten sähköä jaetaan, ei ole suunniteltu tällaista käyttöä varten. 
-Sähkösaunan voi napsauttaa päälle missä päin Suomea koska tahansa, mutta sähkönjakelun kapasiteetti ei läheskään kaikkialla riitä täyssähköautojen jatkuvasti kasvaviin lataus­tar­peisiin. LSK on parhaillaan kehittämässä ratkaisua, jossa sähköautojen lataus­pisteissä hyödynnetään paikal­lisesti tuotettua uusiutuvaa energiaa, kuten aurinkosähköä, sähkövarastoja sekä järjestelmän älykästä ohjausta automaation avulla, Ryynänen kertoo.
 

Lahti on Suomen logistinen keskus ja liikenteen solmukohta.
Tomi Ristimäki, Kempower

Huutava pula tekijöistä

LSK:n ohella myös lahtelainen Kemppi Group -konserniin kuuluva Kempower on kehittänyt sähköisestä liikenteestä uutta liike­toimintaa. Hitsaus­lai­te­val­mistaja Kempin sähköautojen latureita ja -latausasemia valmistavan sisaryhtiön liikevaihto on kasvanut 2018 vuoden 20 000 eurosta kuluvan vuoden yli 20 miljoonaan euroon. Kempower on tällä hetkellä yksi Suomen lupaa­vimmista kasvu­yri­tyksistä.
-Lähdimme mukaan sähköisen liikenteen klusteriin ja samalla tukemaan LUT:n professuuria, koska niin meillä kuin muillakin alueen yrityksillä valtava tarve osaavalle työvoimalle. Ilman yliopiston läsnäoloa tekno­lo­gia­keskittymät eivät voi kasvaa. Tarvitsemme lisää korkea­tasoista tutkimusta ja kehitystä sekä sähkö- ja ohjel­mis­to­tekniikan insinööriosaamista, Kempowerin toimi­tus­johtaja Tomi Ristimäki kertoo.

Kempowerilla on tällä hetkellä 120 työntekijää, joista noin 90 on palkattu kuluvan vuoden aikana. Ensi vuonna yrityksen henkilöstömäärä tulee tuplaantumaan nykyisestä. 
-Laturiemme tuote­ke­hi­tyksestä yli puolet on ohjel­mis­to­kehitystä. LAB-ammat­ti­kor­keakoulu hakee parhaillaan lupaa kouluttaa sähkö- ja ohjel­mis­toinsinöörejä, joita tarvitaan seudulle kipeästi lisää, Ristimäki jatkaa.
 

Pontta yhteistyöstä

Työvoiman saatavuuden paran­tamisen lisäksi Tomi Ristimäki näkee yli 30 yrityksen muodos­tamassa sähköisen liikenteen klusterissa monenlaisia yhteistyömahdol­li­suuksia. 
Kempower ja LSK huolehtivat jo nyt yhteistyöllä muun muassa Postin sähköautojen lataus­pisteiden toimi­vuudesta Lahdessa, mutta Ristimäki sanoo, että mahdol­li­suuksia on myös laajempaan yhteistyöhön.
-Lahti on Suomen logistinen keskus ja liikenteen solmukohta. Klusterin kautta meiltä löytyvät jo nyt kaikki toimijat, jotka voisivat yhteistyössä mahdollistaa esimerkiksi raskaan liikenteen logis­tiik­ka­keskuksen, joka tarjoaisi kaikki bussien ja logistiikka-ajoneuvojen tarvitsemat sähköiset lataus- ja huolto­palvelut. 
-Tiuhaan kansoi­tetuissa sähköisten ajoneuvojen edelläkävijämaissa maissa, kuten Kiinassa, raskas liikenne on jo siirtynyt bussien vanavedessä sähköön. Sähköisen liikenteen logis­tiik­ka­keskuksen tarpeen konkre­ti­soi­tuminen Lahden seudulle on vain ajan kysymys, Ristimäki arvioi.

Kempower-ja-LSk-Group.jpgKempowerin ja LSK Groupin toimi­tus­johtajat Tomi Ristimäki ja Perttu Ryynänen todistavat, että yhteistyössä on paitsi voimaa myös mahdol­li­suuksia. Kempower ja LSK ovat yhteistyössä rakentaneet latausaseman, joka vastaa Postin sähköautojen latauksesta Lahdessa.

LAHTI GEM - GREEN ELECT­RI­FICATION OF MOBILITY CLUSTER 
Kiinnostuitko Lahden seudusta ja sähköisen liikenteen klusterin toiminnasta? 
Ota yhteyttä: 
tiina.jauhiainen@ladec.fi 
pekka.komu@ladec.fi 

 

Lisää lahden seudun menestystarinoita

Fazerin Jarkko Arrajoki pitelee kauraöljypulloa ja Anna Nicol pitelee xylitol-purkkia. Taustalla kauraa.
Lahden seudun menestystarina

Fazer: Lahtelaista ksylitolia ja kauraöljyä maailmalle – uusia markkinoita kiertotalouden innovaatioilla

Lue lisää
Harri Hvitsjo
Lahden seudun menestystarina

Lahtelaisinnovaatio nujertaa dieselbakteerin ympäristöä kunnioittaen

Lue lisää
Karluxin toimi­tus­johtaja Juha-Pekka Karjalainen kasaamassa lamppua.
Lahden seudun menestystarina

Karluxin muutto Paassiltaan Vt 12 uuden kehätien varteen: mittava tilaus ja uusi tuote

Lue lisää
close