#LahtiBusinessRegion

Saviria Pal­ve­lukodit investoi 6,2 miljoonaa euroa Lahteen ja laajentaa toi­mintaansa Päijät-Hämeessä

Vuoden 2023 syksyllä Lahden Metsäkankaalla toiminnan aloittanut Suomen ensimmäinen yhteisöllisen palve­lua­sumisen kohde on saanut erinomaisen vastaanoton. Vastaa­vanlainen kohde valmistuu ensi kesänä Asikkalaan ja kolmas on suunnitteilla Orimattilaan. Mutta miksi ihmeessä oululainen yritys investoi Päijät-Hämeeseen?

-    Etsimme palve­lu­ko­dillemme sopivaa tonttia ympäri Suomea. Lahti valikoitui kohteeksi suurelta osin Lahden Seudun Kehitys LADECin ja Marian Vainiomäen erinomaisen palvelun ansiosta. Marian teki puolestamme hartiavoimin töitä sekä kaupungin että Päijät-Hämeen hyvin­voin­tialueen suuntaan. Ilman hänen kanaviaan ja kontaktejaan emme olisi päässeet etenemään suunni­telmasta toteu­tukseen näin ripeästi, Saviria Oy:n toimi­tus­johtaja Virpi Lehtonen kiittelee.

Päijät-Hämeen hyvin­vointialue on ollut alusta asti hyvin yhteistyöhaluinen ja intressimme kehittää ikäihmisten asumista ovat olleet saman­suuntaiset.



Savirian sijoit­tumiseen vaikutti myös se, että yhteisöllinen asuminen on nostettu Päijät-Hämeen hyvin­voin­tia­lueella merkittäväksi ikäihmisten asumis­vaih­toehdoksi tehostetun palve­lua­sumisen rinnalle. Päijät-Soten arvion mukaan seuraavien 10 vuoden sisällä tarvitaan jopa 1000 uutta yhteisöllisen asumisen paikkaa. Savirian lisäksi muita yhteisöllistä asumista tarjoavia palve­lun­tuottajia ei vielä juurikaan ole.
 
-    Päijät-Hämeen hyvin­vointialue on ollut alusta asti hyvin yhteistyöhaluinen ja intressimme kehittää ikäihmisten asumista ovat olleet saman­suuntaiset. Alueen tarpeisiin vastaaminen sekä hyvin­voin­tialueen vahva tahto yhteistyöhön vaikuttivat merkittävästi siihen, että Savirian ensimmäinen palvelukoti nousi nimenomaan Lahteen, Lehtonen jatkaa.


Itsenäistä asumista yhteisön tuella

Suomen ensimmäinen yhteisöllisen asumisen palvelukoti valmistui kesäkuussa. Lahden Metsäkankaalla sijait­sevassa Palvelukoti Herttuassa on 45 asukas­paikkaa. Asukkaaksi pääsee kaupungin palve­lusetelillä tai ostoso­pi­muksella, mutta Herttuaan voi muuttaa myös yksityi­sa­sukkaana.
Herttuassa jokaisella asukkaalla on oma koti. Asunnot sijaitsevat yhdessä tasossa ja niiden suunnit­telussa on huomioitu esteettömyys, turvallisuus ja nykyai­kaisuus.

-    Yhteisöllinen palve­lua­suminen yhdistää itsenäisen asumisen sekä elämisen tueksi tuotetun palvelun. Palve­lu­kodeissa on yhteisiä tiloja, joissa asukkaat voivat viettää aikaansa ja nauttia esimerkiksi lounaan yhdessä, Virpi Lehtonen kertoo.
231005_LADEC_SAVIRIA_5673_lowres.jpg
 
Yhteiset tilat tarjoavat mahdol­lisuuden viettää aikaa vieraiden tai muiden asukkaiden kanssa. Palve­lu­kodissa työskentelee myös yhteisökoordi­naattori, joka toimii asukkaiden apuna ja tukena sekä järjestää päivittäisiä aktivi­teetteja.
 
-    Satulakadun palvelukoti on ollut sekä työntekijöiden että asiakkaiden puolesta menestys. Lähes kaikki asukaspaikat ovat täynnä ja hoitajia saatiin rekrytoitua erittäin hyvin, Lehtonen iloitsee.
 
Lahden seudun etuihin lukeutuu myös tiivis yhteistyö koulu­tusor­ga­ni­saa­tioiden kanssa. Saviria pitää tulevaisuuden työntekijätarpeistaan huolta tekemällä aktiivista yhteistyötä Koulu­tuskeskus Salpauksen kanssa: Satulakadun palvelukoti tarjoaa harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja Salpauksen lähihoi­ta­jao­pis­ke­lijoille.


Vääksyn kohde avautuu kesäkuussa

Savirian ensimmäinen Lahteen tekemä investointi oli suuruu­deltaan noin 6,2 miljoonaa euroa. Lahden Herttua työllistää suoraan kymmenkunta hoiva-alan ammat­tilaista ja tuo Lahden alueella työpaikkoja myös alihank­kijoiden kautta.
Uusia, vastaavan kokoluokan raken­nus­hankkeita on parhaillaan vireillä Lahden lisäksi Asikkalassa ja Orimat­tilassa.

-    Asikkalan Vääksyyn valmistuu ensi kesäkuussa 40-paikkainen yhteisöllisen asumisen palvelukoti. Orimattilaan aloitamme raken­tamisen heti kun hallinto-oikeus on käsitellyt hankkeesta tehdyn valituksen. Lahteen alustavasti suunnitellun toisen palve­lukodin raken­taminen riippuu siitä, saammeko sille toivomamme tontin. Yhteistyö LADECin ja Marian Vainiomäen kanssa jatkuu tulevien hankkeiden osalta tiiviinä, Savirian palve­lukotien raken­ta­misesta vastaavan Pohjanmaan Kiinteistökehitys Oy:n raken­nuttaja Risto Valkola kertoo.
 
Palve­lua­sumisen tarve sekä niiden laatu- ja esteettömyysvaa­timukset ovat Valkolan mukaan niin suuria, että uusia yhteisöllisen palve­lua­sumisen kohteita on suunnitteilla ja rakenteilla jatkuvasti.

-    Lahden mallista on moni kiinnostunut, Satulakadun kohteeseen on käyty tutus­tumassa aina Uudenmaan lääniin johtoa myöten. Tällä hetkellä jokaisella hyvin­voin­tia­lueella on tekeillä yhteisöllisen asumisen suunnitelma. Uskommekin, että Lahden mallia tullaan ennen pitkää monistamaan ympäri maata, Valkola päättää.  

 

Pääkuva: LADECin Marian Vainiomäen ja Pohjanmaan Kiinteistökehityksen Risto Valkolan yhteistyö jatkuu tiiviinä suunnitteilla olevien uusien palve­lukotien osalta. Niiden raken­ta­misessa pyritään hyödyntämään paikallista työvoimaa.

Lisää lahden seudun menestystarinoita

Mauri Ruhanen
Lahden seudun menestystarina

Lahden seudulta maailmalle - Ovivalmistaja JELD-WEN kasvaa ja kehittyy

Lue lisää
Lunawoodin Maija Masalin nojaa mäntyyn.
Lahden seudun menestystarina

Sijoittuminen Lahteen vauhditti Lunawoodin kasvua

Lue lisää
Entoksen Tomi Koivisto, Aki Pohjalainen ja Tommi Takamäki seisovat toimistolla.
Lahden seudun menestystarina

Ilmanvaihtoratkaisujen asiantuntija Entos siirsi yksikkönsä Lahteen - perusteena keskeinen sijainti

Lue lisää
close