#LahtiBusinessRegion

Puualan toimijoita etsitään Hersapuun puun­ja­lostamoon

Lahden naapu­ri­kuntaan Hollolaan ollaan synnyt­tämässä mekaanisen puunja­lostuksen yhteisöä, jossa eri yritysten liike­toiminnot tukevat toisiaan luoden uudenlaista synergiaa. Toimin­ta­konseptin toivotaan edistävän myös vihreiden arvojen, kierto­talouden sekä vastuullisen yritys­toiminnan periaatteita.


Hollolan Herralassa, 15 kilometrin päässä Lahden keskustasta sijaitsee noin kolmen hehtaarin teolli­suus­kiinteistö, jossa vuodesta 1961 saakka toimi Herralan saha. Sahan toiminta keskeytyi kuitenkin viitisen vuotta sitten tulipalon seurauksena, eikä uutta laitosta enää rakennettu. Nyt tontille etsitään toimijoita, jotka voisivat hyödyntää olemassa olevia rakennuksia ja infraa sekä saada alueen monipuo­lisesta puunja­los­tus­pe­rinteestä, muista tontin toimijoista sekä seudun oppilaitosten palveluista tukea omalle liike­toi­min­nalleen.

– Ajatuksena on, että tontille sijoittuisi yksi ankku­ri­toimija, jonka ympärille rakentuisi erityyppistä, toisiaan tukevaa puunja­lostusta, kuvaa kiinteistön omistavan Hersapuun toimi­tus­johtaja Markku Mäkelä.

Varas­to­tilojen lisäksi alueelle sijoittuvien toimijoiden hyödynnettävissä on 2 MW:n biolämpölaitos, kahdeksan kamari­kuivaamoa sekä toimis­to­rakennus, jossa on vuokrattavia työ-, neuvottelu- sekä sosiaalisia tiloja. Tarjolla on myös trukki- ja pyöräkuormaa­ja­pal­veluita.

Toimin­tamallin uskotaan pienentävän verkos­to­toi­mijoiden liike­toi­min­tariskejä ja tasaavan kausi­vaih­teluita. Yhteistyön avulla yritysten on myös mahdollista tarjota omaa osa-aluettaan kattavampaa kokonaisuutta ja tavoitella laajempaa asiakaskuntaa.

 

Alueen toimijoiden on mahdollista hakea Maaseudun yritystukea esimerkiksi perustamis- tai kehitys­vaiheen kustan­nuksiin. Inves­toin­titukea puolestaan on saatavilla esimerkiksi tuotan­to­tilojen ja koneiden sekä laitteiden hankintaan.

– Tontilla on raken­nuslupa lähes 5000 m2:n halli­ra­ken­nukselle, jonka raken­nut­ta­misesta voimme sovittaessa ottaa vetovastuun. Ympäristölupa mahdollistaa esimerkiksi sahaus­toiminnan kahdessa vuorossa klo 6 ja 22 välillä, avaa Hersapuun toimi­tus­johtaja Markku Mäkelä alueen poten­tiaalia.

Osaamista ja sijain­tietuja

Tontin ja rakennusten lisäksi alueelle sijoittuvien yritysten käytettävissä on Hersapuun henkilökunnan monipuolinen osaaminen aina inves­toinneista, strate­gisesta suunnit­telusta ja toimin­na­nohjausjärjestelmistä tuotanto- ja vientio­saamiseen sekä hallin­nollisiin palveluihin.

– Meillä on yhteen­las­kettuna yli sadan vuoden kokemus mekaa­nisesta puunja­los­tuksesta, puunhan­kinnasta sekä kansainvälisestä myynnistä, Mäkelä toteaa.

Herralan sijainti aivan Lahden ja maan pääväylien läheisyydessä tarjoaa myös logistisia etuja. Raaka-aineen osalta alue on otollinen etenkin kuusta hyödyntävälle toimijalle.

– Tarjolla on runsaasti hyvälaatuista, suuriläpimittaista kuusta ja meillä on edelleen hyvä maine puun ostajana alueen metsänomistajien keskuudessa. Seudun monipuolisen, jo olemassa olevan puunja­los­tus­toiminnan ansiosta läheltä löytyy myös erilaisia toimijoita, joilta on mahdollista hankkia tarvittavaa raaka-ainetta, Mäkelä toteaa. 

Työvoiman saatavuus alueella on hyvä, jonka lisäksi LAB-ammat­ti­kor­keakoulun tekniikan alan koulutus tarjoaa yrityksiin sekä työharjoit­te­lijoita että vasta­val­mis­tuneita puutekniikan insinöörejä. Koululla on myös modernit laboratoriot, jonka palveluita käyttävät jo useat alan kärkitoimijat. 

– Herralan kylä mahdollistaa myös asumisen maalais­mai­semassa, kuitenkin aivan palveluiden äärellä. Peruskoulun ja päiväkodin lisäksi kylältä löytyy seuro­jentalo, upea uimaranta ja rauta­tieasema, josta junamatka Lahden keskustaan taittuu yhdeksässä minuutissa, Mäkelä listaa.

Kluste­ri­mallista joukkovoimaa ja tasaisuutta liike­toi­mintaan

Mekaanisen puunja­lostuksen klusteria rakennetaan Herralaan yhteistyössä Lahden seudun kehittämisyhtiö LADECin, Hämeen TE-toimiston ja Koulu­tuskeskus Salpauksen kanssa. Yhteisöllinen työpaja -konsepti on osa ”Kasvua ja uutta elinvoimaa yhteisöllisyydestä” -alueke­hi­tys­hanketta, jolla edistetään koko Lahden seudun elinvoi­maisuutta ja vetovoi­maisuutta.

– Hankkeen tarkoi­tuksena on edistää verkos­tomaisen yhteistyön kasvua, osaavan työvoiman saantia, korkea­kou­lu­yhteistyötä, 2-asteen oppilai­to­syhteistyötä, yritysten ja hankkeen sidos­ryhmien välisen yhteistyön kehittymistä, luettelee kehityspäällikkö Ville Uimonen LADECista.

Toimin­tamallin uskotaan pienentävän verkos­to­toi­mijoiden liike­toi­min­tariskejä ja tasaavan kausi­vaih­teluita. Yhteistyön avulla yritysten on myös mahdollista tarjota omaa osa-aluettaan kattavampaa kokonaisuutta ja tavoitella laajempaa asiakaskuntaa.

Vastaava konsepti on kehitetty jo konepa­ja­teol­li­suuteen ja mekaanisen puunja­lostuksen jälkeen ideaa ollaan viemässä muun muassa elintar­vi­ke­teol­lisuuden alalle. Hersapuun Mäkelä näkee toimin­tamallin soveltuvan yhtä lailla alkavalle kuin jo pidempäänkin toimivalle yritykselle. 

– Yhteisömalli ruokkii erilaisten alihankinta- ja sopimus­val­mis­tus­pal­veluiden hyödyntämistä, mutta myös täysin uuden­laisten liike­toi­min­ta­mallien raken­tumista. Perus­teol­lisuuden ja valmistavien yritysten lisäksi meidän alueellamme on poten­tiaalia myös suunnit­te­lu­yri­tyksille, termi­naa­li­toi­minnalle tai biosi­vu­virtojen hyödyntäjille. Keskusteluja käydään parhaillaan useamman yrityksen kanssa ja sopivien yritysten löydyttyä olemme valmiita etenemään nopeallakin aikataululla.

 

Hersapuu tarjoaa mm.:

Hersapuun yrittäjien Markun ja Harrin yli 30 vuoden kokemuksen ja osaamisen sahateol­lisuuden toimintaympäristöstä: 

 • vientimyynti ja logistiikka
 • sahalaitoksen kehittäminen ja inves­tointien suunnittelu 
 • tuotannon suunnittelu ja ERP – järjestelmät
 • tehtaan operoinnin ja henkilöstön hallinta 

Hersapuun tontilla on toteut­ta­mis­mah­dollisuus esim. seuraaville liike­toi­minnoille:

 • pienpuun sahaus
 • isojen tukkien tai erikoispuiden sahaus; tontilla 4 x Heinolan 1500 mm tukki­van­nesahoja vm. 2000
 • jatko­ja­los­telinjan toteut­taminen
 • suure­lementti – tai tilae­le­ment­titehdas
 • varas­to­ter­minaali
 • bioener­gia­ter­minaali
 • poltto­puu­ter­minaali

 

Kerromme mielellämme lisää - OTA YHTEYTTÄ!

Markku Mäkelä, toimi­tus­johtaja, Hersapuu Oy, p. 040 066 5585, markku.makela@hersapuu.fi
Harri Mäkelä, tuotantopäällikkö, Hersapuu Oy, p. 040 0846331, harri.makela@hersapuu.fi
Ville Uimonen, kehityspäällikkö, LADEC, p. 050 574 3222, ville.uimonen@ladec.fi

Tutustu yritykseen:  www.hersapuu.fi

Hersapuun puunjalostamoalue ilmasta käsin kuvattuna. Kuvassa näkyy alueen tiestö ja rautatie.

Hersapuun alue Hollolan Herralassa sijaitsee logis­tisesti hyvällä sijainnilla lähellä pääväyliä, Lahti-Riihimäki-radan varressa ja lähellä Lahtea. Olemassa olevien tuotanto-, varasto ja toimis­to­tilojen lisäksi tontilla on raken­nuslupa lähes 5000 m2:n halli­ra­ken­nukselle.

Katso myös Hersapuun esitte­lyvideo!

Lisää lahden seudun menestystarinoita

Lahden seudun menestystarina

Saviria Palvelukodit investoi 6,2 miljoonaa euroa Lahteen ja laajentaa toimintaansa Päijät-Hämeessä

Lue lisää
Mauri Ruhanen
Lahden seudun menestystarina

Lahden seudulta maailmalle - Ovivalmistaja JELD-WEN kasvaa ja kehittyy

Lue lisää
Marianne-karkkeja liukuhihnalla.
Lahden seudun menestystarina

Fa­zer va­lit­si Lah­den – Uut­ta ma­keis­teh­das­ta suun­ni­tel­laan Pip­po-Ku­ja­laan

Lue lisää
close