#LahtiBusinessRegion

Kestävän kehityksen raportointi kuntoon - LUT-yliopisto vauh­dit­tamassa mit­ta­rointia

Vastuul­li­suuteen liittyvä raportointi nähdään yhä useammin osana yrityksen strategista johtamista sekä käytännön toimintaa ohjaavana työkaluna. Vuoden 2021 alkupuo­liskolla mittareita ja rapor­tointia kehitettiin viidessä yrityksessä osana Lahden Seudun Kehitys LADECin, LUT-yliopiston ja Lahden Teolli­suusseuran yhteistä hanketta.Viking Malt oli yksi pk-yritysten mento­riy­ri­tyksistä.

- Kokemuksesta voimme sanoa, että yhteis­kun­ta­vastuun rapor­tointia ei kannata liikaa pelätä. Liikkeelle voi lähteä varsin matalalla kynnyksellä, eikä ensimmäisen tuotoksen tarvitse olla täydellinen. Rapor­toinnin lainsää­dän­nöllisiin vaati­muksiin kannattaa kuitenkin perehtyä. Raportin tekeminen vaatii yritykseltä henki­lö­re­sur­sointia tai ulkopuolisen konsultin apua, Viking Maltin innovaa­tio­toi­minnasta ja laadusta vastaava Vice President Annika Wilhelmson sanoo.


Viking Maltilla yhteis­kun­ta­vas­tuu­raportin tekemiseen ryhdyttiin ensimmäistä kertaa vuonna 2019.
- EU-lainsäädäntö velvoittaa isoja yrityksiä laatimaan vastuul­li­suus­raportin. Tartuimme toimeen, kun Ruotsin yksikössämme tulkittiin, että myös meidän tulee tehdä sellainen. Olimme toki aiemminkin rapor­toineet yksit­täisten toimin­tojemme vastuul­li­suudesta erilaisten vastuul­li­suus­por­taalien kautta, ja varsinaista vastuul­li­suus­ra­porttia teemme nyt neljättä vuotta Wilhelmson kertoo. 

Kokemuksesta voimme sanoa, että yhteis­kun­ta­vastuun rapor­tointia ei kannata liikaa pelätä.Vice President Annika Wilhelmson, Viking Malt

Viking Maltin hallituksen puheen­johtaja Pär-Gustaf Relander kertoo, että vastuul­li­suus­ra­portista on muodostunut Viking Maltille uudenlainen johtamisen työkalu. Sitä ei todellakaan koota vain lainsää­dän­tö­vel­voitteen takia, vaan vastuullisuus on yritykselle kiinteä osa liike­toimintaa ja sitä voi hyödyntää myös toiminnan kehit­tä­misessä ja muutos­joh­tamisen tukena. 

Hyvästä parhaaksi

Annika Wilhelmsonin mukaan lainsäädännön lisäksi kimmoke raportin tekemiselle tuli myös asiakkailta, jotka tarvitsivat vastuul­li­suus­ra­portissa olevia tietoja omien tuotteidensa hiili­ja­lanjäljen laskemiseen.
- Olimme toki tehneet ennenkin asioita hyvin ja keränneet raportissa kysyttyjä tietoja, mutta emme itseämme, vaan lähinnä viran­omaisia ja asiakkaita varten. Kun yhteis­kun­ta­vas­tuu­raportin tekeminen tuli ajankoh­taiseksi, ajattelimme, että kun sen kerran teemme, niin tehdään se niin hyvin kuin mahdollista.

Ja hyvä raportista tulikin. Kehitys oli niin nopeaa, että kestävän kehityksen luokituksia antava EcoVadis arvioi Viking Maltin vastuul­li­suustyön pk-yritysten vuoden 2019 parhaaksi ja palkitsi sen kultaisella mitalilla. Vuonna 2021 saavu­tettiin platinataso, joka on Eco Vadisksen tasoista ja jolle vain pieni  prosentti yrityksistä yltää.
 
Yrityksen päivit­täisessä toiminnassa vastuullisuus näkyy Annika Wilhelmsonin mukaan mm. maltaiden valmis­tuksessa, jossa pyritään minimoimaan raaka-aineen hävikkiä sekä kierrättämään tuotannon sivujakeet lähes satapro­sent­tisesti.
- Yhteis­kun­ta­vas­tuuseen kuuluu kolme osaa: Ympäristö, sosiaalinen vastuu ja talou­dellinen vastuu. Yrityksenä olemme osa yhteiskuntaa ja tuomme siihen paljon hyvää. Yhteis­kun­tavastuu ohjaa meitä ympäristöä kunnioittavaan yritys­kulttuurin ja arvopohjan raken­ta­misessa. Arvot puolestaan tukevat päivittäistä toimintaa ja päätök­sen­tekoamme.

Sosiaaliseen vastuuseen liittyen Viking Maltilla otti käyttöön anonyymin Whist­leblowing-kanavan jo ennen kuin se lainsäädännön myötä tuli pakol­liseksi. Sen kautta työntekijät voivat viestiä ulkopuo­liselle toimijalle asioista, joita eivät uskalla tai halua sanoa omalla nimellään tai kasvotusten vaikkapa esimie­helleen.
- Anonyymi kanava on johdon tapa varmistaa, ettei asioita jää pimentoon vain sen takia, että niitä ei syystä tai toisesta haluta sanoa ääneen, Wilhelmson selventää.

Kestävässä kehityksessä koko arvoketju mukana

Annika Wilhelmson hymyilee kuvassa.Yhteis­kun­ta­vas­tuu­raportti tiivistänyt Viking Maltin ja sen asiakkaiden välistä yhteistyötä ja tuonut vuoro­puheluun uuden aiheen.
- Enää emme puhu asiakkaiden kanssa vain kaupal­lisista asioista, vaan myös tästä. Aihe kiinnostaa, sillä yleensä kun asiat tekee hyvin ympäristön ja yhteiskunnan kannalta, myös liike­toi­minnalla menee hyvin, Annika Wilhemson sanoo.


- Kun esimerkiksi parannamme hiili­ja­lan­jälkeämme, pienentää se myös asiak­kaidemme loppu­tuotteiden hiili­ja­lanjälkeä. Arvoketjuumme kuuluvat myös raaka-aineen toimittajat eli viljelijät. Olemme myös tukeneet Baltic Sea Action Groupin ja Reaktorin lanseeraamaa maail­man­laa­juisesti uniikkia verkko­kou­lutusta, jossa käsitellään tapoja, joilla hiili­ja­lanjälkeä voi pienentää maanvil­jelyssä, hän jatkaa.

 

 

Yliopis­to­yh­teistyöllä vauhtia kestävän kehityksen rapor­tointiin

Kolmi­sen­kymmentä LUT-yliopiston kierto­talouden ja Helsingin yliopiston ympäris­tö­ekologian opiskelijaa perehtyi Kestävän kehityksen mittarointi pk-yrityksissä - hankkeessa viiden hyvin erilaisen yrityksen vastuul­li­suustyöhön ja rapor­tointiin. Mukana olivat Halton, Lunawood, Potius, kierrä­ty­so­pe­raattori Risain ja Selka. 
-    Opiske­lijoiden tavoitteena oli tunnistaa yritysten toiminnasta erilaisia kestävän kehityksen näkökulmia. He miettivät myös, miten erilaisia vastuul­li­suuteen liittyviä asioita voi mittaroida ja kuinka niistä tulisi viestiä, apulaispro­fessori Ville Uusitalo kertoo.

Selka Oy:n toimi­tus­johtaja Juha Nevalainen kehuu opiske­lijoiden ennak­ko­luu­lotonta ja uteliasta asennetta ja kiittelee myös mahdol­lisuutta oppia mento­riy­ritysten toimin­tavoista. 
-  Tavoitteemme oli hankkeen avulla selvittää, mistä betonie­lementin hiili­ja­lanjälki muodostuu, Potius Oy:n toimi­tus­johtaja Sampo Katainen kertoo ja toteaa, että projekti oli heille vaivaton ja poiki yritykselle konkreettisen loppu­tuloksen. 

Lunawoodin vastuul­li­suus­päällikkö Johanna Kilpi-Kosken mukaan työ sai heillä hyvää palautetta laajasta katsan­to­kan­nastaan. 
- Yksi opiske­li­jaryhmä katsoi vastuul­li­suus­ra­porttia suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoit­teisiin, toinen suhteessa kilpai­lijoihin ja kolmas markki­noinnin näkökulmasta, Kilpi-Koski kertoo. 
-   Mento­riy­ritysten viesti oli, että suuret kokonaisuudet muodostuvat pienistä asioista. Se viesti on hyvä pitää mielessä nyt, kun ryhdymme jatko­toi­men­pi­teisiin. Koko kakkua ei tarvitse haukata kerralla, Kilpi-Koski päättää.

 

 

Yrityksillä on mahdollisuus saada opiske­lijoita mukaan kehittämään yrityksen kestävän kehityksen toimen­piteitä myös hankkeen päätyttyä.

Kysy lisää: essi.artima.sulkinoja@ladec.fi.
 

Lisää lahden seudun menestystarinoita

Lahden seudun menestystarina

Kivisampo Oy muutti Lahteen ja toi tullessaan 26 uutta työpaikkaa

Lue lisää
Fazerin Jarkko Arrajoki pitelee kauraöljypulloa ja Anna Nicol pitelee xylitol-purkkia. Taustalla kauraa.
Lahden seudun menestystarina

Fazer: Lahtelaista ksylitolia ja kauraöljyä maailmalle – uusia markkinoita kiertotalouden innovaatioilla

Lue lisää
Kolmen kuvan kuvakollaasi. Vasemmalla koivun runko, jossa putki josta valuu mahlaa. Keskellä henkilö haistaa olutlasillista. Oikealla Hartwallin Sami Pohjanen tehtaalla.
Lahden seudun menestystarina

Hartwall kokeilee, miten koivumahla taipuu juomateollisuuden tarpeisiin

Lue lisää
close