#LahtiBusinessRegion

Lah­te­lai­sin­novaatio nujertaa die­sel­bakteerin ympäristöä kun­nioittaen

Vuoden 2021 Euroopan ympäris­tö­pää­kaupunki on mitä parhain yrity­sym­päristö kunnian­hi­moisille visiö­nääreille, jotka haluavat kehittää toimialaansa rohkeasti uusia ratkaisuja etsien. Harri Hvitsjön Dieselbar on juuri tällainen yritys. Hvitsjön kehit­tämästä tekno­logiasta hyötyvät kaikki diesel­moot­toreiden varassa liikkujat.

Harri Hvitsjö on työskennellyt innovaa­tioiden parissa oikeastaan koko uransa, mutta nykyinen tuote­kehitys omassa yrityksessä liittyy täysin uuteen alueval­taukseen, johon alanvaihto vuonna 2017 johti.

– Olin työskennellyt pitkään teolli­suudessa tuote- ja laadun­ke­hi­tys­puolella, mutta olisin joutunut muuttamaan töiden perässä toiselle paikka­kunnalle. Halusin jäädä Lahteen. Näkemäni pieni tankkausauto sai alulle oman yritysidean, Hvitsjö kertoo.

Juuri tässä kaupungissa on hyvä kehittää kannattavaa liike­toimintaa, joka huomioi kaikessa ympäris­tö­nä­kökulman. Hvitsjön oma innovaatio parantaa erityisesti energia­te­hokkuutta.

Hvitsjö on nyt erityisen tyytyväinen mies. Kannatti kuunnella intuitiota ja jäädä Lahteen miettimään uusia kuvioita. Juuri tässä kaupungissa on hyvä kehittää kannattavaa liike­toimintaa, joka huomioi kaikessa ympäris­tö­nä­kökulman. Hvitsjön oma patentoitu innovaatio parantaa erityisesti energia­te­hokkuutta.

Toimi­tus­johtaja Harri Hvitsjö seisomassa ulkona suuren aluksen edessä.Dieselbar Oy:n omistaja, toimi­tus­johtaja Harri Hvitsjö toimittaa tuoretta polttoainetta nopeasti sinne missä sitä tarvitaan: venei­lijöille, raken­nus­työmaille, maanvil­je­lijöille ja muille isojen koneiden käyttäjille. Entistä enemmän Hvitsjö myös torjuu diesel­bakteerin tuottamia ongelmia. Paras tapa on tyhjentää pottoai­netankki, suodattaa diesel ja palauttaa puhdistettu diesel puhtaaseen tankkiin.

Ympäris­töys­tä­vällistä tankkaus­palvelua ja tuote­ke­hitystä

Hvitsjö sai vuonna 2017 tarvittavat luvat kuntoon ja alkoi tarjota tankkaus­palvelua veneille ja laivoille sekä työkoneille myös pohja­ve­sia­lueilla. Ideana oli toimittaa tuoretta polttoainetta nopeasti juuri sinne missä sitä tarvitaan: venei­lijöiden lisäksi siis myös raken­nus­työmaille, maanvil­je­lijöille ja muille isojen koneiden käyttäjille. Hvitsjö kuvailee Dieselbaria polttoaineiden lähikaupaksi.

Lahdesta on nopeat ja sujuvat yhteydet kaikkiin niihin suuntiin, joissa Dieselbarin palveluille on erityisesti kysyntää. Venei­lykauden aikana Hvitsjö on torstaipäivät Espoossa ja perjantait Helsingissä. Myös Päijät-Hämeen vesistöjen äärellä riittää asiakaskuntaa jopa niin, että seson­kiaikaan työpäiville kertyy reilusti pituutta.

Moni Dieselbarin asiakas kertoi tankkausten yhteydessä Hvitsjölle dieselin aiheut­tamista ongelmista. Polttoaine oli muodostanut polttoai­ne­jär­jes­telmiin tukoksia ja syöpymiä, mutta kukaan ei ollut saanut selville miksi. Pikku­pojasta asti moottoreita rakennellut ja tekniikasta kiinnostunut Hvitsjö päätti ottaa asiasta selvää. Syylliseksi osoittautui diesel­bakteeri, joka aiheuttaa biopolt­toaineessa saostumaa.

Diesel­bakteeri voi pahim­millaan estää polttoaineen pääsyn moottoriin, jolloin matkanteko voi katketa kesken kaiken avovesillä. Bakteerin saastuttama diesel on siis todellinen turval­li­suusriski.

– Uusien biodie­sel­polt­toaineiden ongelma on niistä poistettu rikki, joka toimi aiemmin luonnollisena biosidina eli mikrobien vasta-aineena estämässä mikrobien toiminnan vaikutusta. Toisaalta uusien biodieselien kyky sitoa itseensä kosteutta on monikym­men­kertainen aikai­sempiin polttoai­neisiin verrattuna, Hvitsjö kertoo.

Kosteuden tiivistyessä tankeissa tämä sitoutunut vesi ”vapautuu” ja laskeutuu niin sanotuksi vapaaksi vedeksi tankkien pohjalle. Baktee­ri­kasvusto pääsee lisääntymään ja levääntymään.

Puhdas polttoaine takaisin tankkiin

Suurin osa raskaan kaluston ja alusten tankeista on rakennettu niin, että niiden puhdis­taminen paikallaan on mahdotonta. Tankeissa ei ole kunnollisia huolto­luukkuja tai ne on asennettu paikkoihin, joista levän huolellinen poistaminen ei onnistu perinteisin menetelmin.

Diesel­bak­tee­ri­saostumaa on pystytty aiemminkin puhdistamaan, mutta juuri huonot huoltoluukut ovat vaikeuttaneet käsinpesua ja prosessi on ollut monesti työläs. Manuaa­lisessa pesussa polttoainetta on väistämättä aina päätynyt myös ongel­ma­jätteenä hävitet­täväksi.

– Nyt työ voidaan tehdä mekaa­nisesti kierrät­tämällä polttoaine suoda­tin­jär­jestelmän avulla. Laitteisto poistaa veden ja haitalliset aineet jäävät niin sanotusti haaviin, jolloin suodatettu polttoaine voidaan käyttää uudelleen, Hvitsjö kuvailee.

Puhdas polttoaine voidaan siis suodatuksen ja vedene­rotuksen jälkeen palauttaa tankkiin. Innovaatio säästää näin ympäristön lisäksi myös asiakkaan rahoja. Huuhte­lu­jär­jestelmä ei sinällään ole uusi, vaan Hvitsjö kertoo kasanneensa oman laitteiston olemassa olevien menetelmien pohjalta.

Nyt suunnitteilla on kuitenkin aivan uusi menetelmä, joka on nykyistäkin tehokkaampi ja turval­lisempi. Tälle tekno­logialle on parhaillaan haussa patent­ti­suojaus. Paten­tointiin yritys on saanut 4500 euron rahoituksen Business Finlandilta.

LADECista apua joka vaiheessa

– Suoda­tus­jär­jestelmän uudet tekniikat on jo todettu toimivaksi, joten heti kun patenttien antama suoja on voimassa, pääsemme idean kanssa päivänvaloon. Toivot­tavasti ihan pian. LADECin liike­toi­min­ta­ke­hittäjä Jukka Selin on matkan varrella moneen otteeseen ollut sparraamassa ideoita eteenpäin ja hakenut uusia proses­si­rat­kaisuja, Hvitsjö kertoo.

Selin on ottanut vastuuta erityisesti silloin, kun eteen on tullut kemian alaan liittyviä ongelmia. Esimerkiksi rajavar­tioston laivoissa hapon kestävät terästankit olivat alkaneet syöpyä. Syöpymisen aiheuttavan mikrobin synty­me­kanismin selvit­tä­miseksi Selin on tehnyt tarkkoja laskelmia yrittäjän avuksi.

Selinin LADEC-kollega Ville Uimonen taas auttoi Business Finlandin hakemuksen kanssa ja yhdessä on etsitty jatko­ra­hoi­tus­mah­dol­li­suuksia. Jos nämä kanavat aukeavat, aikoo Hvitsjö investoida seuraavaksi viennin etenemiseen.

Dieselbar Oy on erinomainen käytännön esimerkki siitä, että LADEC Lahden seudun kehitys­yhtiönä haluaa olla aktii­visesti mukana tukemassa ja kehit­tämässä ympäris­tö­in­no­vaa­tioista syntyvää kannattavaa liike­toimintaa.

Alueelle mahtuu vielä monta” Dieselbaria” tai reilusti isompaakin toimijaa liike­toi­mintaansa kehittämään – erinomaisten yhteyksien äärelle ympäris­tö­osaamisen keskittymään, jossa luotetaan vahvasti vihreään tulevai­suuteen.

Lisää lahden seudun menestystarinoita

Entoksen Tomi Koivisto, Aki Pohjalainen ja Tommi Takamäki seisovat toimistolla.
Lahden seudun menestystarina

Ilmanvaihtoratkaisujen asiantuntija Entos siirsi yksikkönsä Lahteen - perusteena keskeinen sijainti

Lue lisää
Projekti-insinöörit Katariina Kokkonen ja Stella Siitonen, toimi­tus­johtaja Ahti Koivunen ja COO Mikael Seppälä pöydän ääressä.
Lahden seudun menestystarina

FimusKraft kehittää kontteihin sijoitettavissa olevaa biokaasulaitosta – ensimmäinen tulossa Lahteen

Lue lisää
Hersapuun toimistorakennus ja pihapuita sekä pensaita aurkoisena päivänä.
Lahden seudun menestystarina

Puualan toimijoita etsitään Hersapuun puunjalostamoon

Lue lisää
close